Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 1
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 2
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 3
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 4
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 5
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 6
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 7
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 8
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 9
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 10
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 11
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 12
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 13
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 14
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 15
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 16
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 17
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 18
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 19
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 20
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 21
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 22
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 23
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 24
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 25
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 26
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 27
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 28
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 29
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 30
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 31
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 32
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 33
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 34
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 35
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 36
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 37
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 38
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 39
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 40
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 41
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 42
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 43
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 44
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 45
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 46
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 47
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 48
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 49
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 50
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 51
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 52
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 53
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 54
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 55
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 56
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 57
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 58
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 59
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 60
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 61
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 62
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 63
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 64
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 65
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 66
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 67
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 68
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 69
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 70
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 71
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 72
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 73
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 74
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 75
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 76
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 77
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 78
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 79
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 80
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 81
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 82
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 83
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 84
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 85
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 86
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 87
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 88
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 89
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 90
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 91
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 92
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 93
Vua Hiệp Sĩ Đã Trở Lại Với Một Vị Thần chap 3 - Trang 94
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Galting Bồ tát
Galting Bồ tát Cấp 5
Gọi Lan săn bắn ra đây trù phú còn sống nàyemo
SiuTiềnĐạo HRMaguire
SiuTiềnĐạo HRMaguire Cấp 4
Truyện hàn nó như cc, tao đéo hấp thụ được nỗi
Thỏ sáu màu
Thỏ sáu màu Cấp 4
lũ ngu chê t chap 1 sao quay xe nhanh thế
Joker
Joker Cấp 5
Thỏ sáu màuSao thỏ 7 màu rớt hết 1 màu rồi
Gg
Gg Cấp 4
Phải gọi tổng thống thoi biết sao giờ
Loi Ka
Loi Ka Cấp 5
Demera mà tao cứ đọc thành demasia ý nhỉ
Nhịp Độ Chết Người
Nhịp Độ Chết Người Cấp 4
Loi KaPhải là DEMACIAAAAAAAAA mới đúng
đoàn tuna
đoàn tuna Cấp 4
Loi Kađúng hơn là DEMACIA emo
Ozu
Ozu Cấp 5
Loi KaT cũng y chang bro đây :)))
Đạo Loli
Đạo Loli Cấp 5
emoTruyện có vẻ hay, chap dài
ok đáng đọc
Chó
Chó Cấp 5
Đạo LoliSameeeeeeeeeeeee
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 5
Thằng main làm t liên tưởng đến thằng main bộ LN trong Ưappatt hồi xưa t đọc
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 5
Đù, mời thần xuống chơi ngày đầu truyện, Công Khai luôn. Sir emo
Vô danh đạo hữu
Vô danh đạo hữu Cấp 4
Minh HoangThì nó mạnh mà nên nó éo sợ cmn tk nào hết nên cần j p giấu nghềemo
FBI
FBI Cấp 5
Truyện chap phải như này mới đáng đọc
Nung
Nung Cấp 4
Thích tính cách này của main ghê
Yanee Zaemia
Yanee Zaemia Cấp 3
Huhh truyện có vẻ hay nhểemo
Ten DeoCo
Ten DeoCo Cấp 5
Nổi da gà lunemo
Võ Hoàng
Võ Hoàng Cấp 4
Đù truyện này có vẻ ổn áp nha emo
halo
halo Cấp 5
ae ghét thánh mẫu đâu ko thấy tap nhỉ
Tà
Cấp 5
haloGiờ tap j nữa???
Nguyễn Thị Mai Hương
Nguyễn Thị Mai Hương Cấp 5
haloMain có phải thánh mẫu méo đâu. Thánh mẫu thường bị coi thường với sỉ nhục
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 5
haloThánh mẫu chỗ nào nhỉ
Sei Sei
Sei Sei Cấp 5
Minh HoangMẹ chả hiểu sao gọi 1 thằng vua là thánh mẫu nhỉ? Là do bọn đần đấy k hiểu vua là sao hay do main mang danh hiệu thánh hiệp sĩ nhỉ?
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 5
Sei SeiChịu tụi nó luôn á
Cụ Dông Lee
Cụ Dông Lee Cấp 4
Tính cách y chang Gilgamesh luôn thiệt
Cà Phê
Cà Phê Cấp 5
Cụ Dông LeeCó thêm thế bà thần kia đóng vai cục đất à
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Cụ Dông LeeNếu là gilgamesh thì sẽ chả bận tâm tới luật lệ của đất nước khác đâu, chả làm mấy việc lằng nhằng như liên hệ với tổng thống
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Cụ Dông LeeVới lại gil không khinh thần linh thì thôi chứ làm gì có chuyện kính trọng thần linh như thằng nàyemo
Mèo gầy chơi gay
Mèo gầy chơi gay Cấp 5
Cụ Dông LeeỔng lôi kho hàng vũ khí ra xiên thần luôn có tin ko. 🤣🤣
Dick Silver
Dick Silver Cấp 5
Dogma SignalÔng lại ảo đá gil trong fate à, đọc kỹ sử thi gilgamesh rồi nói nha.
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverĐang đọc truyện tự nhiên đi kêu đọc sử thi, muốn khóc thiệc chứ
Dick Silver
Dick Silver Cấp 5
Dogma SignalÝ tôi nói ông hiểu cho đúng gilgamesh chứ đừng có lôi fate vào. Và cái ông thớt đang nói là gilgamesh xịn chứ ếu phải hàng nhái fate
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverÔng lấy mẹ gì mà khẳng định ông thớt đang nói gil xịn, ngoài ông ra mọi comment khác đều đang nói về gil fate
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverVới lại ai cấm lôi fate vào, đừng có mà toxic
Dick Silver
Dick Silver Cấp 5
Dogma SignalThôi bớt ảo fate, cha thớt chả bảo tính như gilgamesh à, còn thằng gil fate tôi nói luôn tính nó đầu buồi vaicalon.
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverThì tính nó đúng là như đầu buồi thật, còn tính ông thì như con cặc vậyemo vừa toxic vừa cố chấp, ngta ảo fate thì liên quan mẹ gì tới ông cứ nhảy vào kêu bớt ảo fate, bớt bớt cái lồn nè
Dick Silver
Dick Silver Cấp 5
Dogma SignalVậy tôi thấy thằng nào con nào ảo fate cái gì cũng fate này fate nọ tôi nói đó đc ko, ông có quyền cấm à, khó chịu thì lượn, hay cmt lại kệ xác ông ok.
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverTự ỉa vào mồm nữa, thấy ảo fate khó chịu thì lượn, ông có quyền cấm à
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverLà ông cấm tôi TRƯỚC nên đừng có đuối lý mà lôi tự do ngôn luận ra, chẳng khác nào tự vả vào mồm, nói toxic lại tự ái
Dick Silver
Dick Silver Cấp 5
Dogma SignalVậy giờ thằng nào ảo fate tôi nói đó làm gì tôi, đọc kỹ lại xem cmt ông thớt có nhắc gì tới fate không mà 1 loạt thằng vào bú. Tôi kêu xem lại sử thi đi là sai à mà đuối lý, thằng nào đuối lý hở.
Dick Silver
Dick Silver Cấp 5
Dogma SignalThôi ông vẫn tiếp tục ảo fate thì cứ ảo tiếp nha, tôi còn thấy là còn nói ok. Ko chịu đc thì um mẹ mồm vào.
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverKhông im thì mày làm con cặc gì được tao hả thằng đỉ mất dạyemo
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverM nghĩ m có quyền kêu tao im à thằng ngu này, m xém làm t cười chết đấyemo
Dick Silver
Dick Silver Cấp 5
Dogma SignalTao cứ nói mày làm gì con cặc tao cái thằng bú đá ảo fate, mà có quyền bảo tao đừng nói à súc sinh.
Dick Silver
Dick Silver Cấp 5
Dogma SignalUi sợ quá cơ thằng lồn ạ.
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverThằng thiểu năng này hài thật, có ai bảo mày im hay cấm mày nói đâu mà cứ ẳng ẳng lên đòi sủa thế kia thế, là mắt lé hay là não có vấn đề emo
Thấy tao chửi sao copy lại y như vậy à thằng ngu lồn emo
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverBiết sợ rồi à, Sợ thì cút chỗ khácemo
Dogma Signal
Dogma Signal Cấp 4
Dick SilverĐm từ nhỏ đến giờ chưa thấy ai chửi nhau mà bí ý tưởng đi copy lại của thằng kia trong khi đéo ai cấm m nóiemo
Đang chửi mà như đang làm xiếc khỉ vậy, làm t cười chết r, cái này là ngu có nổ lực chứ ngu bẩm sinh không thể ngu đến mức độ này đâu
Dick Silver
Dick Silver Cấp 5
Dogma SignalƠ cái thằng súc sinh này còn cắn à, không biết ai copy ai mà nói như lồn vậy con chó.