Tử Thần Phiêu Nguyệt - Chapter 49

[Cập nhật lúc: 20:49 11/02/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 1
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 2
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 3
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 4
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 5
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 6
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 7
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 8
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 9
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 10
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 11
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 12
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 13
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 14
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 15
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 16
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 17
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 18
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 19
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 20
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 21
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 22
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 23
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 24
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 25
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 26
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 27
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 28
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 29
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 30
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 31
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 32
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 33
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 34
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 35
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 36
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 37
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 38
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 39
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 40
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 41
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 42
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 43
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 44
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 45
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 46
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 47
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 48
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 49
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 50
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 51
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 52
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 53
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 54
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 55
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 56
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 57
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 58
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 59
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 60
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 61
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 62
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 63
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 64
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 65
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 66
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 67
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 68
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 69
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 70
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 71
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 72
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 73
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 74
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 75
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 76
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 77
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 78
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 79
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 80
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 81
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 82
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 83
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 84
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 85
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 86
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 87
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 88
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 89
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 90
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 91
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 92
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 93
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 94
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 95
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 96
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 97
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 98
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 99
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 100
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 101
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 102
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 103
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 104
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 105
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 106
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 107
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 108
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 109
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 110
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 111
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 112
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 113
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 114
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 115
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 116
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 117
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 118
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 119
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 120
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 121
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 122
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 123
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 124
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 125
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 126
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 127
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 128
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 129
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 130
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 131
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 132
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 133
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 134
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 135
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 136
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 137
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 138
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 139
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 140
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 141
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 142
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 143
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 144
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 145
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 146
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 147
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 148
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 149
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 150
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 151
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 152
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 153
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 154
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 155
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 156
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 157
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 158
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 159
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 160
Tử Thần Phiêu Nguyệt chap 49 - Trang 161
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Khai Van
Khai Van Cấp 4
Main là thích khách mà dụ cả đám cao thủ ra chấp hết.... hơi phi lí nhưng mạnh thì có quyền 🤣
Vô Duy
Vô Duy Cấp 4
Khai VanVõ lâm ít có class thiên về phòng thủ đa phần các môn phái thiên về kiếm
Phann Phúcc
Phann Phúcc Cấp 5
Có truyện nào main nn nữa ko mn
Ma đạo chí tôn
Ma đạo chí tôn Cấp 4
emo
Nhìn cái địt mẹ mày
Nhìn cái địt mẹ mày Cấp 4
Đông vui như đi hội
Mega Kill
Mega Kill Cấp 4
Chiến quá emo
Anya Đại Đế
Anya Đại Đế Cấp 5
uầy toàn ng đẹp vs cao thủ, bộ sưu tập sọ dừa của main lại tăng r :))
Irchi
Irchi Cấp 4
Nhiều sọ dừa thế :>
AH KHIÊN HÒM
AH KHIÊN HÒM Cấp 4
Irchiemo
NGuyen HuHoaKuK
NGuyen HuHoaKuK Cấp 5
Hmmmmmm........
Giáp tuan
Giáp tuan Cấp 4
temo
Thiên Thượng Long
Thiên Thượng Long Cấp 4
Sao ko để họ đánh lưỡng bại câu thương rồi mới xuất hiện
Sú
Cấp 4
Thiên Thượng LongChắc end truyện thì main chết
Nè
Cấp 3
emo gì sầu vậy
Thiên Thượng Long
Thiên Thượng Long Cấp 4
Tác giả nhát viết truyện rồi cho nên để main chết cho nhanh nhỉ...emo
Dương Huy Quang
Dương Huy Quang Cấp 4
Thiên Thượng LongTrả thù chả bao h có cái đẹp dc
Thiên Thượng Long
Thiên Thượng Long Cấp 4
Dương Huy QuangUmemo
ExtraSeven
ExtraSeven Cấp 5
emo
ExtraSeven
ExtraSeven Cấp 5
emo
Linh Khí Cấp Thấp
Linh Khí Cấp Thấp Cấp 4
Bộ này còn hơn đại quản gia luôn chứ đùa ạ emo
Con cá
Con cá Cấp 4
Linh Khí Cấp ThấpĐọc lướt à nghĩ sao hơn
Guts Berserk Tu Tiên
Guts Berserk Tu Tiên Cấp 4
Con cáMày đọc lướt thì có đại quản gia gì đọc chán như cc
Mr H
Mr H Cấp 4
Con cáĐại quả gia đọc cũng ổn nhưng ko ở mức ma đạo
Kaonashi Hisaishi
Kaonashi Hisaishi Cấp 3
Guts Berserk Tu TiênĐọc lướt thì nói mẹ đi,khi nào đọc xong bộ đại quản gia là ma hoàng mà thích ý, hẳn nói.
Còn cái loại mà đell đọc hết với đell thích truyện mà cố đọc rồi ý
Thì nghỉ đọc mẹ đi,chê làm mẹ gì.
Guts Berserk Tu Tiên
Guts Berserk Tu Tiên Cấp 4
Kaonashi HisaishiTao bỏ bộ đó được 1 tháng rồi
T chấp hết Mình
T chấp hết Mình Cấp 4
Kaonashi HisaishiCái bộ đấy đọc chán bme
Jinx Arcane
Jinx Arcane Cấp 4
Guts Berserk Tu TiênĐồng chí à...giống t đấy:))
Trần Pj
Trần Pj Cấp 5
Guts Berserk Tu TiênBộ này đòi so vs bộ đại quản gia, nvp ngu như ch#, dell bt suy nghĩ gì, nhìn cái phương thức giết người liền phán bừa mà dell chịu động não
Nam Chính
Nam Chính Cấp 4
Trần Pjlàm đéo có chứng cứ vô tội mà chả phán, thằng đệ mày bị giết bởi võ công của một môn phải đối địch suốt 7 năm thì mày định tìm cách hóa giải hiểu lầm với chúng nó hả, mày làm đéo gì biết thích khách biết môn võ đó bởi vì theo như trong truyện nói đó là môn võ cao cường và luôn được bảo hộ? suy giữa việc mày có thể đường đường chính chính khai chiến vì vết thương và võ công của kẻ địch thì mày định tìm xem có kẻ thứ 3 xen vào vụ này không à, 2 môn phái đối địch như thế mà còn nghĩ tới chuyện bao che cho đối phương, bộ quản gia thì sao? mấy thằng già sống hơn trăm tuổi thấy có thằng oắt mạnh hệt như mình mà không thèm nghi ngờ, thậm chí còn theo phe nó không vì mục đính lợi dụng, thế là ngu hay chủ quan, gái thì tạ vãi cả cứt, đéo làm được gì mà cứ "Trác Phàm sẽ lo cho ta", main thì cứ kệ nó, óc chó và sát gái vcl mà mày vẫn còn bênh được là tao cũng chịu.
Trần PJ
Trần PJ Cấp 5
Nam ChínhĐúng là lời từ 1 chú bé đần🤣🤣, địt mẹ dell nghĩ đến việc hậu quả khi khai chiến hả em, thằng chủ môn phái nào mà óc chó thế, cho dù giết người cx hoặc là thủ tiêu thì hoặc là thuê sát thủ hoặc là 1 chiêu giết đichk để dell lộ sơ hở, chứ dell đứa nào óc chó tới mức dùng công pháp của môn phái giết địch xong để lộ dấu vết kia, ngu như này mà cx đòi làm cao tầng của môn phái, mày đùa tao à🤣🤣🤣
Trác phàm óc chó, mày đọc truyện bằng đít hả hay nói j ngu thế, đóng iq mà thằng trác thể hiện ra dư sức vượt mặt lũ ngu này, nói mà dell bt nghĩ🤣🤣. Thấy thằng mạnh như mình thì nghi ngờ đm j ấy nhỉ thằng ngu, trg khi đám lục long nhất phượng còn mạnh hơn cả nó, dell có buff skill từ thiên đế thì thằng phàm làm lol j out trình đc lục long nhất phượng, đọc truyện dell bt phân tích j à em🤣🤣, đcmm lợi dụng dell j thế, thằng phàm cho lũ thế gia kia cơ hội lợi dụng à đm, mày đọc truyện dùng não ko đấy, hay là não mày để làm cảnh
x
x Cấp 5
Trần Pjbộ đại quản gia hả cái bộ thằng ma hoàng nhưng thua tâm ma đk bộ đó t bỏ lâu lắm r tưởng drop r cơ :))
Trần PJ
Trần PJ Cấp 5
xỪ, ít ra đỡ hơn cái bộ thằng nào cx ngu như bộ này, sát thủ rách sắp chết rồi mà cx dell giết, để cho nó phản sát lại. Đệ tử thằng nào thằng nấy đều óc chó, cái dấu hiệu đổ tội rõ rành rành thế kia mà cx tin đc
x
x Cấp 5
Trần PJông nói tào lao j vậy?? đệ tử nó nhận thông tin từ tầng trên với lại còn có bằng chứng khó làm giả nữa đọc lướt à ?? còn ném thằng sát thủ vào hang rắn thì đéo chết cx chịu. t thấy đỡ hơn thằng danh là ma hoàng nào đó đéo lại tâm ma dân thường emo
WIBU Đại Đế
WIBU Đại Đế Cấp 4
Sọ dừa nhìu quá 💀
Vi Comic
Vi Comic Cấp 2
WIBU Đại ĐếWhat the hellllll bro
Bùi Hồng Thảoo Thảo
Bùi Hồng Thảoo Thảo Cấp 4
Sao nhìn mặt anh ác thế , mà em thấy đẹp trai chảy nước miếng thế,🤤🤤emo