Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu - Chapter 34

[Cập nhật lúc: 09:42 25/05/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 1
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 2
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 3
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 4
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 5
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 6
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 7
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 8
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 9
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 10
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 11
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 12
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 13
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 14
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 15
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 16
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 17
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 18
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 19
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 20
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 21
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 22
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 23
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 24
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 25
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 26
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 27
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 28
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 29
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 30
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 31
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 32
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 33
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 34
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 35
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 36
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 37
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 38
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 39
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 40
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 41
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 42
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 43
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 44
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 45
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 46
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 47
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 48
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 49
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 50
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 51
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 52
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 53
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 54
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 55
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 56
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 57
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 58
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 59
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 60
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 61
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 62
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 63
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 64
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 65
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 66
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 67
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 68
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 69
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 70
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 71
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 72
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 73
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 74
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 75
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 76
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 77
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 78
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 79
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 80
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 81
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 82
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 83
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 84
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 85
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 86
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 87
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 88
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 89
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 90
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 91
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 92
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 93
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 94
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 95
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 96
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 97
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 98
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 99
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 100
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 101
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 102
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 103
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 104
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 105
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 106
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 107
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 108
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 109
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 110
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 111
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 112
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 113
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 114
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 115
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 116
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 117
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 118
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 119
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 120
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 121
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 122
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 123
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 124
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 125
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 126
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 127
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 128
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 129
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 130
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 131
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 132
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 133
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 134
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 135
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 136
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 137
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 138
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 139
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 34 - Trang 140
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Ryan
Ryan Cấp 3
T thấy Deon ở quỷ giới vui hơn :)) mà t chx bt mục đích của bộ này là j :))
TK
TK Cấp 4
Thằng anh trai của main hình như ko phản diện cho lắm ,cứ cảm giác ông đấy ko muốn giết mainemo
Quyến Nhữ
Quyến Nhữ Cấp 4
emoquý tộc này coi đã v
name no
name no Cấp 5
Công tức là nữ ak :V h ms bt
-OK T thik m
-OK T thik m Cấp 4
name noTóc tím á:)
Okumura Rin
Okumura Rin Cấp 4
tui thấy nhiều người coi được novel, bởi vì quá nhiều người đưa ra spoiler (bên asura spoil nát phần cmt), nhưng tui thật sự không kiếm được novel ở đâu luôn ấy
Ân
Ân Cấp 3
Okumura RinNovel ở web hàn lận ấy phải gg dịch mới đọc được với t thử rồi mất 4h cuộc đời mới đăng nhâph được xong vô còn bắt nạp tiền. Nói chung là chịu đi chờ truyện đọc cho khỏe
Key Mic
Key Mic Cấp 5
Ânhttps://booktoki291.com/novel?book=일반소설
Key Mic
Key Mic Cấp 5
Key MicWeb lậu novel hàn, gõ tên hàn r đọc bằng gg dịch nhé
Tại Hạ Bất Tài
Tại Hạ Bất Tài Cấp 5
Nvp thì não to mưu cao kế bẩn nham hiểm thâm sâu các thứ còn nvc thì ngây thơ vaicalon
N Har
N Har Cấp 4
Tại Hạ Bất Tàinhân cách khác của nvc cũng ôk mà
Tại Hạ Bất Tài
Tại Hạ Bất Tài Cấp 5
N HarNhân cách khác là kiểu tiêu cực quá độ dẫn đến bạo lực hơn với ra tay dứt khoát hơn tí chứ t thấy cũng z à
Hanagaki Xaran
Hanagaki Xaran Cấp 4
Tại Hạ Bất TàiThực ra bản tính ngây thơ này của main mới chính là nhân cách thứ 2 á, nó đc sinh ra để kiềm chế bản tính thật của main, và cả vc khống chế kí ức của main nx
pò bíc bay
pò bíc bay Cấp 2
Hanagaki Xaranshockemo. Tg nhân cách chém giết là đc t nên, hóa ra..t đã thiicsh đúng nhân cách rùiii
Hanagaki Xaran
Hanagaki Xaran Cấp 4
pò bíc bayNgôn từ hơi lộn xộn nhaemo
Hanagaki Xaran
Hanagaki Xaran Cấp 4
pò bíc bayNhân cách chém giết là nhân cách có sẵn, là nhân cách thật màemo
Họ Ngốc
Họ Ngốc Cấp 4
Tác giả ơi cảnh main bị vác lên vai thật là mlem emo
Bx Eonghemay
Bx Eonghemay Cấp 5
xem mà thấy main ko giống mainemo
Sun Đz
Sun Đz Cấp 4
Đó quý tộc phải thế này dell như mấy tk.quý tộc lỏ, quý tộc ngt dùng cái óc chứ mấy bố mang tiếng là công tước mà cảm tính nhìn ghét vc, vậy mà đồn ầm lên thông minh máu lạnh trong khi vì cảm xúc cá nhân tha cho kẻ thủ, chịu luônemo
Sas
Sas Cấp 5
Bộ này nặng hơn t tưởng, t đang kiếm mấy bộ như Phế vật dòng dõi bá tước hơn :')))) kiểu vì cuộc sống yên bình anh thu thập pet bá toàn cầu ấy
Chê
Chê Cấp 5
SasCó mấy bộ ngây ngô gê, muốn yên bình thì trốn ở cái núi hay chỗ nào đó làm mấy việc bình thường đi ko chịu cứ thích gia nhập mấy môn này phái nọ thệ hiện r thu hút sự chú ý xong cứ mở mồm ra là đòi yên bình
Kẻ Lang Thang
Kẻ Lang Thang Cấp 4
ChêNgây ngô, phi lý thế mà một đống fan đấy bạn.
Ryan
Ryan Cấp 3
ChêXong đc buff bẩn nữa , đọc mà chán
Dân wupu
Dân wupu Cấp 4
đấy, quý tộc nó phải thế lày=))))))
ká bị đẹp trai
ká bị đẹp trai Cấp 4
về quỷ giới đi đại ca
Comment Dạo
Comment Dạo Cấp 4
Ông có nón giống van heo skin hoàng tử quạ giống ông quản gia thế, có lẽ nào emo
thích ngủ vì lười
thích ngủ vì lười Cấp 4
Thực sự thì nhìn Deon ở quỷ giới vui hơn nhiều, nhớ anh đội phó hay đi với Deon quá
Học Làm Tra Nam
Học Làm Tra Nam Cấp 5
thích ngủ vì lườiEDemo
Tsuyuri Kanao
Tsuyuri Kanao Cấp 5
thích ngủ vì lườiSameemo
Kafka
Kafka Cấp 4
Aiz...... cách giải quyết nhanh nhất ở đây là túm thằng công tước kia vô địa lao hoặc cho nó nốc thuốc độc r để đứa khác dùng phép cải trang thành công tước làm đủ thứ chuyện, sau đó danh chính ngôn thuận lôi công tước thật ra giết :v vừa đc lòng dân vừa giết đc con ve chó
Nguyễn Bi
Nguyễn Bi Cấp 5
KafkaBanj dang tu tien do af daoj huuemo. Mun thay the thi p co kha nang lam dc nhung vc thang cong tuoc lam . chi hiem nghi thoi chu chua co co so naof nua maf
Kafka
Kafka Cấp 4
Nguyễn BiCần j p lm đc như công tước :)) nhốt nó lại r để vài thằng giả dạng nó vs người xung quanh, sau đó thì giả làm việc thiện nhưng đằng sau có âm mưu rõ ràng hơn là đc :)) giết công tước thật cho yên lòng dân, lại còn đc dân tôn sùng :v, giết r là hết đứa phải nghi ngờ :v
Vô Hạn
Vô Hạn Cấp 3
KafkaThằng kia lên đc cái chức công tước cx đâu phải ăn chay dưới trướng nó có nhiều người như thế vs cả nói dễ như ông thì thằng công tước nó lãnh cơm hộp lâu rồi cho dù ông kia là bạo quân nhưng vẫn phải chịu nhiều giới hạn nên mới ko trở mặt với thằng công tước được
Nguyễn Bi
Nguyễn Bi Cấp 5
KafkaKk . cho nen chi can ban co tuyet chieu ring thi di lam it bij sa thai cat giam nhan suemo
Kafka
Kafka Cấp 4
Nguyễn Bi:))))))))))))