Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu - Chapter 33

[Cập nhật lúc: 16:31 16/05/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 1
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 2
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 3
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 4
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 5
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 6
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 7
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 8
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 9
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 10
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 11
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 12
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 13
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 14
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 15
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 16
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 17
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 18
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 19
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 20
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 21
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 22
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 23
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 24
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 25
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 26
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 27
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 28
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 29
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 30
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 31
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 32
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 33
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 34
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 35
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 36
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 37
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 38
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 39
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 40
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 41
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 42
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 43
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 44
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 45
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 46
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 47
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 48
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 49
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 50
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 51
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 52
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 53
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 54
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 55
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 56
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 57
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 58
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 59
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 60
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 61
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 62
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 63
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 64
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 65
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 66
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 67
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 68
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 69
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 70
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 71
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 72
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 73
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 74
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 75
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 76
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 77
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 78
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 79
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 80
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 81
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 82
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 83
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 84
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 85
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 86
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 87
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 88
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 89
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 90
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 91
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 92
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 93
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 94
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 95
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 96
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 97
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 98
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 99
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 100
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 101
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 102
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 103
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 104
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 105
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 106
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 107
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 108
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 109
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 110
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 111
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 112
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 113
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 114
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 115
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 116
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 117
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 118
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 119
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 120
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 121
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 122
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 123
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 124
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 125
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 126
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 127
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 128
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 129
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 130
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 131
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 132
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 133
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 134
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 135
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 136
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 137
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 138
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 139
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 140
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 141
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 142
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 143
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 144
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 145
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 146
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 147
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 148
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 149
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 150
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 151
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 152
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 153
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 154
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 155
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 156
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 157
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 158
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 159
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 160
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 161
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 162
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 163
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 164
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 165
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 166
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 167
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 168
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 169
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 170
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 171
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 172
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 173
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 174
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 175
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 176
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 177
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 178
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 179
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 180
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 181
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 182
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 183
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 184
Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu chap 33 - Trang 185
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Kafka
Kafka Cấp 4
Cái phong ấn j thế?
Rấc Chill
Rấc Chill Cấp 5
KafkaPhong ấn quỷ vương cấp cho khi trở về nhân giới ý :v
Kafka
Kafka Cấp 4
Rấc Chillemo
Đan thiềm
Đan thiềm Cấp 4
Yayyy, quỷ giới!!!
kh bt noi j
kh bt noi j Cấp 4
nội tâm anh đa dạng quá anh:))))
Haruki
Haruki Cấp 4
Cho tui hỏi ra chap vào thứ mấy và mấy h đc ko
Ngáo Ngơ
Ngáo Ngơ Cấp 4
Về sống với nhân cách ác quỷ cùng quỷ vương thì bao hợp bao ngầu
Haruki
Haruki Cấp 4
Haha na9 chuyên gia 2 mặt :>
Cuối cùng cũng về quỷ giới rồi nhớ quỷ vương ghê😆
Kl
Kl Cấp 4
Cuối cùng cũng về, quỷ quốc vẫn là tốt nhất (1 phần vì muốn ngắm tư lệnh 1, nhớ nhung cái sự đẹp trai ấy lâu lắm rồi)
Quyên Thiều Mạn
Quyên Thiều Mạn Cấp 4
Quỷ vương đang dang tay ra chào đón Deon bằng một cái ômemo
Yushaalia
Yushaalia Cấp 4
Hồi cái,tác hỉa quay xe. Hoàng đế và quỷ vương là anh em hoặc cùng 1 người là xỉu ngang=")))))
Yushaalia
Yushaalia Cấp 4
YushaaliaTác giả* 
Ây chít tịt,sai chính tả="
Trưởng DoanhFBI
Trưởng DoanhFBI Cấp 5
YushaaliaTự nhiên tác giả quay xe quỷ vương là cha tk main xong kiểu phong ấn huyết mạch để lm ng là gãy mẹ cổ
no
no Cấp 4
Trưởng DoanhFBItất cả giả thuyết trên sai hết nha =)
Trưởng DoanhFBI
Trưởng DoanhFBI Cấp 5
noGiả thuyết suy cho cùng cũng là giả thuyết mà :))
Kafka
Kafka Cấp 4
YushaaliaỦa Úc ca :))
Yushaalia
Yushaalia Cấp 4
Kafka"Úc ca" nào ở đây? Anh tên Vương Ức mà😅?
Kafka
Kafka Cấp 4
YushaaliaỜ nhể :)) đánh thiếu dấu sorry :))
blah blah
blah blah Cấp 5
về kia quỷ vương yêu, quỷ vương thương, ở đây làm gì
Người Nào Đó
Người Nào Đó Cấp 4
blah blahNgửi thấy mùi dầu ăn nên cho 1 disilike:)
Châu
Châu Cấp 4
ủa là cuối cùng n9 theo phe nào z,quỷ quốc hay bên ông vua:))
Kl
Kl Cấp 4
ChâuTrung lập bạn ạ
A
A Cấp 4
Ai cho mình xin link truyện chữ vs ạ
Miii M
Miii M Cấp 4
về bển đi =)) ở chỗ này bị hất lên hất xuống lại chả âm mưu dương mưu, về bên kia từ quỷ vương đến đệ quỷ vương ai cũng nâng như nâng trứng =)))
Hội Octagram FBI
Hội Octagram FBI Cấp 5
Về quỷ quốc đi anh ở đây nguy hiểm quá về quỷ quố quỷ vương cưng như trứng emo
Phạm Thiên Thiên
Phạm Thiên Thiên Cấp 4
Hoàng đế tưởng ấn nguyền làm n9 yếu còn quỷ vương lại tưởng do lời nguyền của anh hùng làm n9 yếu tuỵt emo
V al
V al Cấp 4
Phạm Thiên ThiênAi mà biết thng chả yếu sẳn
mèo béo diệt
mèo béo diệt Cấp 5
V alnhân cách đầu của nó yếu thôi nhanh cách tàn sát lúc đó mới gọi là mạnh sau ma vương
Hội Octagram FBI
Hội Octagram FBI Cấp 5
V alYếu á trình nó đủ sức đấm nhau đc vs anh hùng mà yếu nếu main là yếu thì lũ khc phế vật à
Phạm Thiên Thiên
Phạm Thiên Thiên Cấp 4
V alTao nói nó mạnh sẵn à :)?