Thợ Săn Số Mệnh Cấp F - Chapter 22

[Cập nhật lúc: 17:41 19/05/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 1
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 2
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 3
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 4
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 5
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 6
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 7
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 8
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 9
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 10
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 11
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 12
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 13
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 14
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 15
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 16
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 17
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 18
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 19
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 20
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 21
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 22
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 23
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 24
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 25
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 26
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 27
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 28
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 29
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 30
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 31
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 32
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 33
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 34
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 35
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 36
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 37
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 38
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 39
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 40
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 41
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 42
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 43
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 44
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 45
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 46
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 47
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 48
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 49
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 50
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 51
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 52
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 53
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 54
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 55
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 56
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 57
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 58
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 59
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 60
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 61
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 62
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 63
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 64
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 65
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 66
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 67
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 68
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 69
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 70
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 71
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 72
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 73
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 74
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 75
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 76
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 77
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 78
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 79
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 80
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 81
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 82
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 83
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 84
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 85
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 86
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 87
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 88
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 89
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 90
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 91
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 92
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 93
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 94
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 95
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 96
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 97
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 98
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 99
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 100
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 101
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 102
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 103
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 104
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 105
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 106
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 107
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 108
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 109
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 110
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 111
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 112
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 113
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 114
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 115
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 116
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 117
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 118
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 119
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 120
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 121
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 122
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 123
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 124
Thợ Săn Số Mệnh Cấp F chap 22 - Trang 125
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Há
Cấp 4
Kiểu như thằng này là tác giả v , đọc vị vI
Na neyugn
Na neyugn Cấp 5
Thằng này đọc đc kí ức àemo
BÚn CUa
BÚn CUa Cấp 5
quả kiếm của cụ kokushibou
to
to Cấp 5
BÚn CUachắc cụ có sang đây trong lúc rèn kiếm đạo
emo
Connor Kenway
Connor Kenway Cấp 4
BÚn CUaCủa cụ vừa to vừa dài, so sao đc
Poh
Poh Cấp 5
Thằng này kiểu thế lực thứ 3 nhỉ. Thoắt ẩn thoắt hiện sợ vl
sp
sp Cấp 4
dm não thằng này to vãi. lâu lâu đọc bị nó làm giật cả mình
Minn Minzi
Minn Minzi Cấp 5
emo
abc xyz
abc xyz Cấp 4
Thông minh quá đôi khi nguy hiểm vcl
Duck
Duck Cấp 5
Thg này ảo truyện nhưng não to vcl,mong chờ sau này nó định làm j.80%làm phản diện còn may thì 20% theo main
Minh Thuận
Minh Thuận Cấp 5
DuckVì nó là tiểu thuyết gia nên não to là đúng rồi
Cá
Cấp 5
DuckTrước khi main hồi quy thì thằng đấy là hội trưởng 1 trong 5 hội lớn nhất thì não trả to
Kl
Kl Cấp 4
Cái thằng tác giả này đi theo main thì tuyệt vl, tuy nhiên nó lại nguy hiểm vãi, nói chung là 50 muốn nó theo main, 50 còn lại thì không
Crumb Cat
Crumb Cat Cấp 4
KlThằng đấy não to vãi vài chi tiết th đã suy ra main là người hồi quy remo
Kl
Kl Cấp 4
Crumb CatĐó là lí do t muốn nó theo main. Còn lí do không muốn thì là nó sẵn sàng bỏ rơi bất cứ ai đang gặp khó khăn. Đợt ở hầm ngục đầu ấy, main lọt hố mà nó bỏ mặc main luôn nên t thấy hơi ba chấm
Tu La Chó nạp vip
Tu La Chó nạp vip Cấp 5
Crumb CatThì trc khi main hồi quy nó ít gì cũng là 1 thằng bá vailoz ra mà =))
Thiên Diễn
Thiên Diễn Cấp 4
N9 không thánh mẫu là bộ hay biết bao nhiêu,thiện với người thương mình là được rồi sống trong thế giới mạnh được yếu thua mà kẻ thù còn thả đi nữa, không tối ưu được sức mạnh kỉ năng của bản thân có buff ngon mà không sài
Kỉ năng ngon hồi quy=auto top1 sv rồi cùng tác solo levelling nhưng đọc hơi thất vọng
ATL sekatsu
ATL sekatsu Cấp 5
Thiên Diễnbạn à solo cốt truyện như cặc ý đưng mong chờ gì cả
Mayorichi
Mayorichi Cấp 5
ATL sekatsusolo được có cái art đẹp
Mayorichi
Mayorichi Cấp 5
Thiên Diễnđây cùng studio vẽ thôi ko phải cùng tác giả
Thiên Diễn
Thiên Diễn Cấp 4
ATL sekatsuTác giả đời đầu solo mất rồi có ngưới viết thay nên nó vậy chứ thời mới ra solo thì siêu phẩm phá cách luôn đấy bạn
TIÊN ĐẾ TRỌNG SINH
TIÊN ĐẾ TRỌNG SINH Cấp 4
Thiên DiễnTôi đọc hết LN solo khi truyện tranh ms ra hơn 50 chap ra và nói chung phần sau nội dung như cặtemo
ATL sekatsu
ATL sekatsu Cấp 5
Thiên Diễnko bạn đọc noval sec biết cốt truyện như cặc thật
Bạo Hắc Sắc Lang
Bạo Hắc Sắc Lang Cấp 5
Thiên DiễnSr bác bấm lộn nút (Like) thành (Dislike) ;-;
Câu Cá
Câu Cá Cấp 5
Thiên DiễnLiếm được trăm cái xác là lũ thú hoang rống nhức cả đầu rồi. Bạn nghĩ đẹp thế.
Jong- Sinho
Jong- Sinho Cấp 4
Sao toàn link sếch thế nàyemo
Vergahn Dem
Vergahn Dem Cấp 4
khúc cuối tg quên vẽ vòng cổ hay sao v :))
Kim Tuyến Oa
Kim Tuyến Oa Cấp 5
Vergahn DemĐeo dây chuyền hay vòng cổ lần nào chưa bạn, cái cổ áo thẳng đứng thế kia đòi thấy
Onetwo
Onetwo Cấp 4
Kim Tuyến OaTrang 118 ik
Wassup Guys
Wassup Guys Cấp 5
Vergahn DemBro nói t mới để ý nha :))) tg còn non quá
Đá Đế
Đá Đế Cấp 5
Vergahn DemLạc quan lên đi là thằng main bị thằng kia phát hiện đeo vòng cổ nên nó cất luôn cho nhanh =()
Hổn Nguyên
Hổn Nguyên Cấp 4
emo
Đ M
Đ M Cấp 4
Sủi mẹ nó mất
Hoa Thần
Hoa Thần Cấp 5
Mấy Bro comment đâu:))
BODOI Tu tiên
BODOI Tu tiên Cấp 5
Hoa ThầnNè broooooo
Hoa Thần
Hoa Thần Cấp 5
BODOI Tu tiênemo