Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 62 - Trang 112
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
người bí ẩn
người bí ẩn Cấp 4
tóc xanh là ai z quên r
mèo
mèo Cấp 4
người bí ẩnthằng thánh của cung xử xử cầm kiếm mang sức mạnh băng á thằng bị nghi là đâm nma nó ngáo ngơ vcl
Đại Ca
Đại Ca Cấp 5
cái quan trọng phải tìm được kẻ đằng sau đã uy hiếp nhân mã thông main.
Người văn minh
Người văn minh Cấp 5
Đại CaSao biết nhân mã thông main hay vậy
No Name
No Name Cấp 4
Người văn minhĐọc ln đó dù tui ko đọc nhưng ngta spoil nên tui biết =))))
Đỗ Quân
Đỗ Quân Cấp 5
=)) giờ càng thấy tẩu hài là nhiều
Ma tu Koala
Ma tu Koala Cấp 5
Đỗ QuânĐúng vậy càng nhìn càng thấy avatar bạn xinh
Bx Eonghemay
Bx Eonghemay Cấp 5
t bắt đầu thik kevin r đóemo
Bbbbbbbb
Bbbbbbbb Cấp 4
Bx EonghemayVì giống shanks à
Chó nhà Ko cắn
Chó nhà Ko cắn Cấp 5
Gặp t là nhân mã ,khôi phục xong t đi kiếm thiên bình bắn cho mấy phát
Chấm Hỏi
Chấm Hỏi Cấp 4
Chó nhà Ko cắnĐánh lại đc nó ko còn con của nhân mã thì sao ko thấy thiên bình uy hiếp nó à
ccc
ccc Cấp 4
Chấm HỏiKo đánh lại thì rủ thêm main, nó h cầm đc cái quả vũ khí kia rồi, chém phát 1 luôn, 2 đứa con thì 1 đứa thành thánh đồ 1 đứa ở bên cung sư tử thì đứa kia lj đc, sư tử vẫn mạnh vl ra
Nguyễn Nguyễn Duy
Nguyễn Nguyễn Duy Cấp 5
Chấm HỏiT tưởng trc khi mất sm nhân mã mạnh nhất mà
Chấm Hỏi
Chấm Hỏi Cấp 4
Nguyễn Nguyễn DuyVậy bọn kia bao nhiêu năm ko mạnh lên à
HIGHKAGE
HIGHKAGE Cấp 5
Chó nhà Ko cắnTầm này nhân mã 2 bắn thiên bình ngửa
Có mỗi cái cân rách thì khè ai
Ai
Ai Cấp 4
Chó nhà Ko cắnChưa thôi, đang kẹt làm nô lên cho đĩ main mà :)) với bọn chòm sao này nó nằm rải rác trên TG như nữa, như con bé nói đó có vẻ di chuyển tới cũng khó khăn
hải cẩu Béo
hải cẩu Béo Cấp 4
Ơ cái địt t tưởng mấy khứa đó âm mưa j căng lắm ai ngờ mở đấu trường:))))
Đinh Bá Hoàng
Đinh Bá Hoàng Cấp 3
hải cẩu BéoNhìn sư tử là biết r:)))
Lê Dũng
Lê Dũng Cấp 4
Đinh Bá HoàngTk ngố ngố ấy nghĩ nó lập đc âm mưu gì to lớn lắm hả
Ivan
Ivan Cấp 5
hải cẩu BéoÂm mưu to đùng ra đó còn gì, chìa đít ra cho main nó sút 🐧
Con Chim Cánh Cụt
Con Chim Cánh Cụt Cấp 4
truyện chữ chap này là bao nhiêu vậy các bác
Đa Trần
Đa Trần Cấp 5
Cười vcl chap này 😂
Hội Octagram FBI
Hội Octagram FBI Cấp 5
emohành trình thu thập nô lệ nghi vk của cung nhân mã trở thành thánh của cung xà phu hoặc con chị
Yo
Yo Cấp 4
Hội Octagram FBISau cả nhà nó thành tín đồ của main hết từ từ lên thánh của cung xà phu main hết hugo tự kỉ ngày đêm khóc ẻ luôn mà emo
Tà
Cấp 5
bọ cạp yêu thầm main ha gì z tr, bỏ kích dục cho main 😀
Boong Lie
Boong Lie Cấp 4
emo
Khang
Khang Cấp 4
thanh niên cụt mất 1 tay mà vẫn cứ đòi chém main =)))
Boong Lie
Boong Lie Cấp 4
Khangemo
Ne My
Ne My Cấp 5
Đm meme của cung nhân mã y chang mặt của chaien trong nobita phần đen tối ý nhỉ emo
Lê Lê Trung Phúc
Lê Lê Trung Phúc Cấp 3
công cuộc thu thập nô lệ bắt đầu
Anubis
Anubis Cấp 4
emotruyen hay mà ra chap lâu quá ae biết bên nào có chap mới k cho xin vs
Tran Tung
Tran Tung Cấp 3
Tk main nó đc chọn thánh cho nó thì chắc nó thành thần cung xà phu r đk
CU TAO To
CU TAO To Cấp 4
Tran TungMain là chủ nhân của cung xà phu luôn màemo
Câu Cá
Câu Cá Cấp 5
Tran TungTừ lúc nó ra khỏi tháp thì nó đã được công nhận thành tích và trở thành cung xà phu rồi bạn à... toàn mấy thí lướt như yasuo.
Ô
Ô Cấp 5
Tran TungTòa tháp công nhận chiến tích ko cần là tông đồ vẫn phá đảo dc nên dc thăng mẹ làm thần resert lại mọi chỉ số nhưng vẫn mạnh và h còn mạnh hơn
Ai
Ai Cấp 4
Tran TungNó là thần bảo hộ cung xà phu đó, nghĩa là = apollo chỉ có điều ít tín đồ với thần cách đang hơi phèn thôi