Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 114
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 115
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 116
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 117
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 118
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 119
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 120
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 121
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 122
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 123
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 124
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 125
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 126
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 127
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 128
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 129
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 130
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 131
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 132
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 133
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 134
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 135
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 136
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 137
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 138
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 139
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 140
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 141
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 142
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 143
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 144
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 61 - Trang 145
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Mõm Thần
Mõm Thần Cấp 5
adu :v vợ bạn lúc nào cũng ngon .
Hoàng Lân
Hoàng Lân Cấp 5
Mõm ThầnSao ngon bằng con gái bạn đc :))
Hờng Hưng
Hờng Hưng Cấp 4
Mõm ThầnMẹ bạn cx ngon mà,chỉ tiếc là khô cằn như sa mạc th
Mõm Thần
Mõm Thần Cấp 5
Hờng HưngKhông không , phải là rộng như hang động
No No
No No Cấp 4
Bộ truyện về những ông chú bá vch :)))
Báo
Báo Cấp 4
vl bao nhiêu tuổi mà nhìn trẻ thế
Red J
Red J Cấp 4
Báochắc tầm 30 mấy 10 năm trước h 40 mấy
kaiz
kaiz Cấp 4
Red Jthế là thuộc thể loại milf rồi,cực ngon
Pham Kira
Pham Kira Cấp 4
Bà mẹ nhan sắc đúng đỉnh
Minh
Minh Cấp 4
Mẹ nhìn trẻ đi mấy trục tuổi vậy😳 xinh quáaaaa
Tứ Đệ
Tứ Đệ Cấp 4
MinhThì ngủ cũng nhiều năm mà :3
Senning
Senning Cấp 5
Tứ ĐệNgủ thì vẫn lão hóa thâm chí không áp dụng bp bảo quản nữa🙄
Tiên Đế Hạ Phàm
Tiên Đế Hạ Phàm Cấp 4
SenningNăng lực của main chuyền vào đó siêu tái tạo mà
Như ông kia ms tỉnh dậy mà vẫn tràn đầy power đấy thuiemo
Cao Lưu Kao
Cao Lưu Kao Cấp 5
Tứ ĐệNằm vậy chưa teo cơ vs lở loét là ảo r
Cồn Gia Lạp
Cồn Gia Lạp Cấp 4
emo
Gg
Gg Cấp 4
Quả yêu tinh vương này lạ quáemo
HIGHKAGE
HIGHKAGE Cấp 5
Trai thích của lạ
Quạ thích gà non
Gái có chồng con
Ngon và độc lạ 😋
emo
Nhật Minh
Nhật Minh Cấp 4
HIGHKAGEemobình tĩnh và kéo quần lên đi ô
Bạch Trạch
Bạch Trạch Cấp 5
HIGHKAGEHệ tư tưởng Lancelot
Gấu béo tinh không
Gấu béo tinh không Cấp 5
Mĩ nữ ơi cho em làm quen đc ko ʕ♡˙ᴥ˙♡ʔ
Đại Ca
Đại Ca Cấp 5
Gấu béo tinh khôngMỹ nữ này có chồng mà còn có người trong mộng nữa cơ 🤣🤣w
Gấu béo tinh không
Gấu béo tinh không Cấp 5
Đại CaNhưng mà do đẹp quá mà sâòm ko yêu đc chớ đúng khum ʕ •ᴥ•ʔ?
Minh
Minh Cấp 4
Đại CaNg trong mộng là như thế nào ông
Anh Cu Bự
Anh Cu Bự Cấp 5
End ss1 rồi à anh em
Nông Thắng
Nông Thắng Cấp 4
Anh Cu BựH ss2 đó ba
Ko để í ss1 end lâu r à:))
Lão Rek
Lão Rek Cấp 5
Chap này nhiều cảm xúc thế emo
Vô Thượng Đại Đế
Vô Thượng Đại Đế Cấp 5
Lại thêm tín đồ :)))
Tẩy Mặt Sắt
Tẩy Mặt Sắt Cấp 4
Vô Thượng Đại ĐếYêu tinh vương mới chịu 🤭🤭🤭
LittleMint _UwU
LittleMint _UwU Cấp 4
Link novel danh cho ai muốn coi gồm 449 chương, chap 61 này tầm chương 91. Dành cho ai rảnh thì đọc lại từ đầu vì diễn biến cũng giống nhưng cũng khác truyện tranh nên khi đọc thì thấy hơi hoang mang hoạn nạn ಥ‿ಥ

Tên Anh: The Return of the Disaster-Class Hero
https://www.lightnovelpub.com/novel/the-return-of-the-disaster-class-hero-14051351
Yone
Yone Cấp 5
LittleMint _UwUCó tiếng việt chưa
Hoàng Thắng
Hoàng Thắng Cấp 5
emo
Bờ mông ấy
Bờ mông ấy Cấp 5
Sucktumlum xong mỗi quan hệ của chúng ta vẫn chưa tới mức đấy emo