Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 114
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 115
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 116
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 117
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 118
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 119
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 120
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 121
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 122
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 123
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 124
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 125
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 126
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 127
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 128
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 129
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 60 - Trang 130
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Kẻ thờ phụng Loli
Kẻ thờ phụng Loli Cấp 5
Tui sau khi nghe giới thiệu về  sư nữ và còn nghe sử nữ phản diện cứ nghĩ là nó phải căng đét ngầu lòi các kiểu không ngờ vừa ra sân đã thành người tàn tật
Hentai Komi-san
Hentai Komi-san Cấp 5
fake fact: main gõ cửa nhà 12 chòm sao đều có bằng chứng ngoại phạm, và bắt đầu nghi ngờ nội bộ
Nguyễn Minh
Nguyễn Minh Cấp 4
T đã nghĩ Xử Nữ cung t sẽ là 1 phản diện căng đét , ngầu lòi. Trở thành 1 trong những phản diện chính xong mưu kế này nọ úp sọt main. Nhưng đéo , nó ra 1 thằng hề cụt 1 tay=)))
Phế Thần
Phế Thần Cấp 5
Nguyễn MinhĐéo sai được emo
Bay bay
Bay bay Cấp 4
Nguyễn MinhXử nữ ngay thẳng khó có khả năng làm phản diện. lúc nhắc xử phản diện thấy hơi lạ r
Nguyễn Minh
Nguyễn Minh Cấp 4
Bay bayCũng kh sao ông ạ , tạo hình bạch dương thì ai cũng nghĩ là ngay thẳng các thứ thôi mà trong đây cho bạch dương ncc=))
Thủ Tua
Thủ Tua Cấp 3
emo
VeeraCute TàĐế
VeeraCute TàĐế Cấp 5
Cái dt: oh f helppppp
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Truyện này dành cho mấy thg rảnh cặc đọc cho đỡ chán, buff thì như cc, đang mạnh sung bá sever thì bị lép vế coi tụt hứng, main thì có sm nhưng ngu, tình tiết như cặc, vớ va vớ vẩn. Ko dàng cho mấy thằng thông minh, chỉ dành cho những thg ngu ảo tưởng sm như tao. Địt cụ chúng mày 👍
Hồ Bạch Ca
Hồ Bạch Ca Cấp 5
Thần Ma:)) lấy cứt chét vô mặt , lấy đá đập vào chân bản limited
Ẩn Danh
Ẩn Danh Cấp 4
Thần Mahaha nhóc ácemo
No- name
No- name Cấp 4
Thần Manhma đọc cx vui, ít nhất k lê thê võ mồm =v
Nguyễn vũ
Nguyễn vũ Cấp 5
Thần Mam thì ngáo đá chả khác nào mấy con chó bị xích gặp cái j cũng sủa
Nguyễn Nam
Nguyễn Nam Cấp 5
Thần MaXem đc thì xem ko xem đc thì cút 
ở đây chê với chả nói đọc ko đc thì cút mẹ đi hãm l
Xích Luyện Ma Tôn
Xích Luyện Ma Tôn Cấp 5
Thần MaThì vốn dĩ từ đầu nó đã là mì ăn liền rồiemo
phạm Phạm Kiệt
phạm Phạm Kiệt Cấp 5
Thần MaHay quá hay luôn đồng chí
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Nguyễn vũÔi, chả biết con nào tự cho mình là đúng, trong khi nó còn đg cắn ng khác
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Nguyễn NamKệ tao, đọc đc ko đọc thì cút, tao mượn mày đọc comment của tao à, đọc thì đọc truyện đi đọc comment ăn c à mà phải khích
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh Bruh1 thg đv hở tí là lôi bame ra thì chả khác gì 1 thg tn
Admin dạo
Admin dạo Cấp 5
Thần MaToxic quá đấy
Bruh Bruh
Bruh Bruh Cấp 4
Thần MaKakaka mận vãi đúng là trẻ trâu vi en
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh BruhThôi! Đừng tỏ ra mình trưởng thành trong khi thốt ra đc câu hiểu đc cả bản chất con người mày như nào
Bruh Bruh
Bruh Bruh Cấp 4
Thần MaBản chất t đủ để ở trên giường vs mẹ mày qua đêm đó :)))
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh BruhTội mày quá, sinh ra ko có ai ở bên, vất vả mua đc con đt rồi lên mạng nói câu đúng chán, mày thuộc dạng động vật có tay có chân ko có não, sinh ra là 1 thg thất bại như mày thì làm đc j, chỉ có mấy thg đéo có gái đi theo ms nói như mày. Mày chỉ địt đc mấy con đéo ra con gái thôi. mẹ tao cũng già rồi mà mày vẫn nói thế thì đúng là 1 con súc vật, cho xin cái số đt mà nói thẳng chứ nói trên mạng như mày thì tao chửi cả xh cũng ko sợ
Bruh Bruh
Bruh Bruh Cấp 4
Thần MaThế ý m là mẹ m đéo ra con gái chứ j :)))
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh BruhMày chỉ là 1 con súc vật thích bị người ta chửi và từ khi sinh ra gia đình mày đã nợ nần nên bố mày phải bán mẹ mày cho mấy thg trung để lấy nội tạng đéo thèm địt vì mẹ mày ko khác j con chó, và mày sinh ra ở cùng 1 thg súc vật nên mày lớn lên cũng thành 1 thg súc vật, cái loại mày đc có cái điện thoại rách bày đặt lên mạng chửi mẹ ng khác, chính vì mày thiếu mẹ nên mấy cái thg như mày ghen tị, đúng là thg thất bại
Bruh Bruh
Bruh Bruh Cấp 4
Thần MaThất bại nhưng vẫn có thể khiến mẹ mày tự thủ dâm mỗi đêm khi nhớ về t :))
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Thần Ma1 thg xấu ngoài đời lên mạng đừng tự luyến
Bruh Bruh
Bruh Bruh Cấp 4
Thần MaMặc dù t tự luyến nhưng t tự tin có thể địt con mẹ mày ra mỗi đêm được :)))
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh BruhThôi, mày xấu vcl ra nên mới vã quá lấy người già ra nới thì chịu, đúng thất bại trong xh
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Thần MaChả trách toàn lũ óc cặc khen bộ này hay thì tụi nó cũng chả khác j mày
Bruh Bruh
Bruh Bruh Cấp 4
Thần MaChả trách người ta khen lồn mẹ mày ngon vì ngon thật
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh BruhĐúng là thứ cố chấp và ngu có khác, thg nghèo
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh BruhNgta trong phòng mở đh nằm cũng ra tiền, còn cái loại mở mồm súc vật như mày đang chật vật, bọn nghèo như mày hay nói mấy câu đó lắm, ko có mẹ thì cũng cố gắng lên thế mà mở mồm đòi địt
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh BruhMẹ tao cũng già rồi mà có đứa vẫn tham thì ngoài đời mày chả là cc j cả thg thất bại, mày nghèo thì cay người khác, rác trong xh như mày đầy, mày đốt thời gian cho tao thôi thg nghèo
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh BruhMày khi sinh ra mẹ thì bị bọn đòi nợ bán lấy nội tạng, bố thì bị đập đến chết, số phận mày chỉ đến thế thôi thg nghèo
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh BruhDùng từ cay nghiệt để nói vs mày thì vẫn chỉ là đống chữ nhảm thôi, đầu mày rỗng không nên chả nghe vào đc
Thần Ma
Thần Ma Cấp 5
Bruh Bruh1 thg mồ côi nghèo ngu như mày thì chả làm j đc đâu
Bruh Bruh
Bruh Bruh Cấp 4
Thần MaKhổ mẹ mày suốt ngày phải xin thg mồ côi nghèo này để bú cặc t mà t từ chối khéo rồi nhưng bả vẫn lạy xin chắc chỉ mỗi t có thể làm mẹ mày sướng
Trịnh Lolicon Knight
Trịnh Lolicon Knight Cấp 5
Cứ kiểu này thì gọi bạn thân là bố vợ mất =))
Vô Niệm
Vô Niệm Cấp 4
Trịnh Lolicon KnightSai rồi nô lệ số 1
Trần Kiệt
Trần Kiệt Cấp 4
emo
Võ Đế
Võ Đế Cấp 5
Trần Kiệtemo
J Caitlyn
J Caitlyn Cấp 4
emo
Mochizuki Aizuki
Mochizuki Aizuki Cấp 4
Giơ main chính thức là thần rồi hả
Chó Điên
Chó Điên Cấp 5
Mochizuki AizukiMới bán thần thôi
Đỗ Quân
Đỗ Quân Cấp 5
Mochizuki AizukiBá thần thôi :V còn 1 hành trình mới lên thần Đc
sú
Cấp 4
sắp đột phá thành công,còn 1000 chap nữa
Ko D
Ko D Cấp 5
Hú đột phá chưa
sú
Cấp 4
Ko D97@@ giờ đang ôn thi nên nghỉ
Ko D
Ko D Cấp 5
Thi cấp 2 hay 3
Ko D
Ko D Cấp 5
Cố lên nha bro
anh minh
anh minh Cấp 4
emo bọn mày chuẩn bị tinh thần cho tốt nha
Duk Nguyen
Duk Nguyen Cấp 4
Dm bộ này hay quá ae ơi :))))
Đại Ca
Đại Ca Cấp 5
simp Lord : bò cạp
Cheeze
Cheeze Cấp 4
Sau biết hugo phản bội thì n9 có giết ko ạ
hihi
hihi Cấp 5
Cheezeủa, có thật là hugo phản bội ko vậy bạn, thông tin có chuẩn ko v
sú
Cấp 4
Cheezebộ này có ln à mà bt hay vậy
hi hihi
hi hihi Cấp 4
Cheezeủa s bạn bt hugo phản bội vậy?? thật luôn hả?
Bâu Quy Đào
Bâu Quy Đào Cấp 3
hi hihinếu nó đã biết hugo phản bội thì nó phải biết main có giết hay k chứ, khéo nghe nó xạo loz emo