Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 114
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 115
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 116
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 117
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 118
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 119
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 120
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 121
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 122
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 123
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 124
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 125
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 126
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 127
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 128
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 129
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 130
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 131
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 132
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 133
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 134
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 135
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 136
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 137
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 138
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 139
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 140
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 141
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 142
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 143
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 144
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 145
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 146
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 147
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 148
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 149
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Cấp Thảm Họa chap 45 - Trang 150
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Conmoá
Conmoá Cấp 4
aaa thiên yết đúng gu của tại hạ quáemo
Cầu trường sinh
Cầu trường sinh Cấp 4
Thật là tự hào khi t là cung thiên bình emo
T ồ
T ồ Cấp 4
day rui cuoi cung cx thay thien binh
xa đọa
xa đọa Cấp 3
bộ này có n9 ko mng
Trấn Thiên
Trấn Thiên Cấp 5
Team xử nữ
TTB TTB-Khoa
TTB TTB-Khoa Cấp 5
Coi mấy chục tập cuối cùng cx thấy thiên yết=)
Ma Thần
Ma Thần Cấp 4
Bọ cạp với thiên bình cũng xuất hiện rồi mà Kim Ngưu mãi chả thấy
Bùi Linh
Bùi Linh Cấp 4
Ma ThầnCó rồi mà nhưng chỉ có đội quân thôi còn thánh nhân thì chưa thấy
Ma Thần
Ma Thần Cấp 4
Bùi LinhChap sau mới xuất hiện thằng Kim Ngưu cụa teo :))
Đoạ Sa
Đoạ Sa Cấp 4
Thằng Nhân Mã mà mạnh nhất sau main thì mấy bọn còn lại phế vật hết àemo cứ tưởng hi sinh sức mạnh để ăn con boss ai ngờ bị nó hút máu ngu vcl
Mouzii
Mouzii Cấp 4
Đoạ Sakhi thấy 2 trong 3 người mà mình yêu thyowng nhất bị 1 con quái vật giả dạng đer đánh lừa linh hồn v thì chắc bạn giữ bình tĩnh đc
triyeenj xây dựng trên tính cách của 12 cung vậy chắc bạn cũng phải biết nhân mã là cung tính thế bốc đồng và 1 chút dễ bịnh xao lãng nhất 12 cũng hoàng đạo chứ?
Bạch Khởi
Bạch Khởi Cấp 4
Đoạ SaNó mà hi sinh để ăn boss thì giờ con boss làm gì có mặt ở đây, chưa kể Nhân Mã ko dùng hết sức đc vì con này đang giờ cơ thể của nhiều người.
ÁM Ảnh Quân Vương
ÁM Ảnh Quân Vương Cấp 5
chị thiên yết của t ngầu đét emo
Alice Sutie
Alice Sutie Cấp 4
Bọ cạp nhà mình là người tốt nhe emo
Rất tròn
Fangirl Celia
Fangirl Celia Cấp 4
Hiện tại là t cung SN nhưng trong truyện ưa mỗi ông Nhân mã
Kirigod
Kirigod Cấp 5
Vãi trong game mik là shipper ( dịch chuyển ng ta) mà trong truyện, cung của mình cx vậy
Chú Bé Đần
Chú Bé Đần Cấp 4
Thiên Bình ngầu quá chị ơi:))
Ngọc Yến
Ngọc Yến Cấp 4
ác hay không ác thì trơ mắt nhìn, lấy chiến công của ngkhac với bao che thì tẩy trắng cũng tẩy không hết đâu nhé :)) ông NM ít ra cũng không nhận lợi ích với chủ động cắt đứt và hạn chế liên lạc với đám còn lại, còn mấy người trơ mắt nhìn dù là không có tội thì thà là đừng có tẩy trắng, đừng có quan hệ với main là được rồi. Kiểu này mà còn làm bạn bè, bằng hữu được nữa thì không biết tgia nghĩ cái gì !! còn mấy bạn kêu tình thế bắt buộc thì đã làm rồi thì dù có tội hay không cũng vậy thôi, bao che cho người đã đâm mình 1 nhát mà còn tha thứ, tính thế ép buộc bla bla... Dù là ép buộc thì làm rồi biện minh gì lắm thế không biết. Bây giờ tự dưng m thấy 1 đứa cùng phe với m đánh người mà m chung đội với nó sợ ngkhac biết sẽ liên lụy đến m cái m im luôn, rồi cái đứa bị đánh nó đi nói cho ngkhac biết là tụi m đánh người rồi m đi biện minh là "do tình thế bắt buộc" thì thôi câm m* mồm đi, cũng đâu phải m bị đánh đâu nói lắm thế làm gì, lúc đó m kêu nó đánh m để chuộc lỗi thì vẫn là nó bị đánh chứ có khác méo gì. Mấy cha nội đọc truyện phân biệt đúng sai đen trắng dùm cái đi, thấy gái tốt 1 chút, qtam ngkhac 1 chút lại tẩy trắng, dạo này omo cũng được hoan nghênh quá đi đâu đọc truyện cũng thấy tẩy trắng, đọc mà ngứa mắt !:)))
PM Trí
PM Trí Cấp 5
ôi djt mẹ thiên bình của t vừa mạnh vừa đẹp đã chị thiên yết trông cũng rất ngầu mới mêemo