Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 1
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 2
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 3
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 4
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 5
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 6
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 7
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 8
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 9
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 10
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 11
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 12
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 13
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 14
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 15
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 16
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 17
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 18
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 19
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 20
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 21
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 22
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 23
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 24
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 25
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 26
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 27
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 28
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 29
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 30
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 31
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 32
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 33
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 34
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 35
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 36
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 37
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 38
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 39
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 40
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 41
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 42
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 43
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 44
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 45
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 46
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 47
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 48
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 49
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 50
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 51
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 52
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 53
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 54
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 55
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 56
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 57
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 58
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 59
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 60
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 61
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 62
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 63
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 64
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 65
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 66
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 67
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 68
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 69
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 70
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 71
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 72
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 73
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 74
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 75
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 76
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 77
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 78
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 79
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 80
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 81
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 82
Hôm Nay Công Nương Toàn Năng Cũng Thấy Chán Nản chap 6 - Trang 83
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Nhiên Vãn
Nhiên Vãn Cấp 4
Hai khả năng thôi:
1 là ông được truyền ngôi 500 năm trước kia cũng trùng sinh
2 là nữ chính lâu rồi chưa tập thể lực đánh không lại, giống sinh viên đi đánh nhau với ông đô vật vậy kĩ thuật mạnh đến đâu cũng tạch sớm
Bố đời
Bố đời Cấp 3
Nhiên Vãntheo tui là 2 vì nó có lý hơn
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh Cấp 4
Luyện kiếm bao nhiêu năm bất phân thắng bại với 1 đứa trẻ... Định luật na9 không làm chúng ta thất vọng...
hiluuuuuuuuuuuuuuuu
hiluuuuuuuuuuuuuuuu Cấp 4
Nguyễn Thị Thanhhào quang na9 có khác
Yukki Chan
Yukki Chan Cấp 4
Nguyễn Thị Thanhcũng có thể là do lâu rồi chưa tập nên thể lực yếu chẳng hạn
Bố đời
Bố đời Cấp 3
Nguyễn Thị Thanhnhưng đây là cơ thể mới mà , cơ thể này ko nhiều thể lực mà ai giỏi kiếm cũng phải có thể lực tốt hơn hết bà ấy mặc váy mà
Chồng Tiểu Niệm
Chồng Tiểu Niệm Cấp 4
Vỗ tay vỗ tay kakaa
Anh
Anh Cấp 4
Thua Na9 rồi dạy cái qq . nếu không kêu dừng lại là kiếm vô cổ . nếu kiếm thật 1 người mất tay 1 người mất mạng.
Thí
Thí Cấp 4
AnhCăn bản nó không muốn lấy mạng nhau nên mới bất ngờ như vậy chứ nếu không con nữ chính khía thằng kia pay đầu r
Noe Haru
Noe Haru Cấp 5
AnhDạy thêm cho na9 vài kỹ thuật phản ứng, tích thêm knghiem thôi mà theo ông nói thì nếu là kiếm tht thì na9 đã mất tay thế chả phải do nó thiếu knghiem với kỹ thuật nên mới mất tay à
Noe Haru
Noe Haru Cấp 5
AnhDạy thêm cho na9 cái kính nghiệm với kỹ thuật thôi .mà theo ông nói thì nếu đang sử dụng kiếm tht thì nạ 9 đã mất tay.cùng với đó bà nu9 đang trong thể trạng ko bằng kiếp trước bả hầu như toàn chuyển hướng đòn đánh thôi à
Kis Mis
Kis Mis Cấp 4
AnhThua??? Đọc lướt ác vậy
Simp Lỏd
Simp Lỏd Cấp 5
AnhSống qua 1 đời cày chay làm vua thua thằng cu bú đồ ít thôi
Đội trường Chống gay
Đội trường Chống gay Cấp 4
AnhT chưa bón cứt cho m mà sao m ngáo thếemo
nguyen cun
nguyen cun Cấp 5
Anhngáo đét thăng kia đỡ bằng tay nu9 không đỡ được à
One No
One No Cấp 4
AnhNếu Một thanh kiếm sắc đang đâm tới thì lấy tay đỡ là đc??? Tay bạn ko làm bằng sắt đâu nên chết là chắc r
Tiện Vong
Tiện Vong Cấp 4
Anhhình như bạn quên nu9 mới 10 tuổi và chưa từng luyện thể lực và nu9 đang đấu với 1 người đã luyện bài bản và được coi là thiên tài :)
Kẻ Độc Thoại
Kẻ Độc Thoại Cấp 4
Thíkĩ thuật nu9 tốt hơn so với na9 vì số kinh nghiệm tích lũy, chỉ là do cơ thể của nu9 không theo kịp so với kĩ thuật thôi :))
luv hann v
luv hann v Cấp 4
đường caesar :)))
Aki
Aki Cấp 4
Tập luyện sml mà tụi fan phán mình trọng sinh cay vl : na9 said
Min ebe Roxana
Min ebe Roxana Cấp 3
chj định dạy cả 2 làm bạo quân à chj^^
Mưa tập làm sadboiz
Mưa tập làm sadboiz Cấp 4
"Sự khó đoán" lại còn "khó đoán" ?? Dịch cũng lạ thật :)) emo
Hà Kem
Hà Kem Cấp 4
emo
 Thanh
Thanh Cấp 3
emo
Em tên K
Em tên K Cấp 4
Sau khi đọc chap này thì chắc hẳn 99,99% người sẽ suy tưởng ông nam9 cũng trọng sinh sau 500 năm :")
Nguyễn Phương Diệp
Nguyễn Phương Diệp Cấp 4
Em tên KMình cx nghĩ thế thế emo
Yuri_ Ha
Yuri_ Ha Cấp 3
Em tên KTui nghĩ v nek
Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Văn Hậu Cấp 5
Em tên KVậy không lẽ tôi thuộc dạng người vào tỉ lệ 0,01 % kia à
Thư
Thư Cấp 3
emo
Min Two
Min Two Cấp 3
Mỗi ngày cả lít nước mắt:))
Yêu nghiệt Gia Hứa
Yêu nghiệt Gia Hứa Cấp 4
tui nghĩ là ông hoàng tử cũng xuyên koong ấy
Forger Anya
Forger Anya Cấp 4
Yêu nghiệt Gia HứaBộ này trọng sinh mà, ông hoàng tử là kiếp sau của cái ông tổ của dòng họ í ế
Minh Hạ
Minh Hạ Cấp 5
Tội cho ông kỵ sỹ