Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm - Chapter 11

[Cập nhật lúc: 18:55 04/01/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 1
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 2
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 3
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 4
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 5
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 6
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 7
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 8
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 9
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 10
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 11
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 12
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 13
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 14
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 15
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 16
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 17
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 18
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 19
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 20
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 21
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 22
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 23
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 24
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 25
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 26
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 27
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 28
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 29
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 30
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 31
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 32
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 33
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 34
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 35
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 36
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 37
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 38
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 39
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 40
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 41
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 42
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 43
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 44
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 45
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 46
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 47
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 48
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 49
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 50
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 51
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 52
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 53
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 54
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 55
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 56
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 57
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 58
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 59
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 60
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 61
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 62
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 63
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 64
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 65
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 66
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 67
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 68
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 69
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 70
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 71
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 72
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 73
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 74
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 75
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 76
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 77
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 78
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 79
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 80
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 81
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 82
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 83
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 84
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 85
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 86
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 87
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 88
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 89
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 90
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 91
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 92
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 93
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 94
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 95
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 96
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 97
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 98
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 99
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 100
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 101
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 102
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 103
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 104
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 105
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 106
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 107
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 108
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 109
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 110
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 111
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 112
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 113
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 114
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 115
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 116
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 117
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 118
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 119
Chiêu Hồn Giả Siêu Phàm chap 11 - Trang 120
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Ngáo
Ngáo Cấp 5
Huấn luyện 7 năm ko cảm ơn thì thôi, ng ta còn cho lấy lại tiền hội viên thì ko lấy. Quay qua chửi, nói ng ta ko biết nhìn mik. Luyện 7 năm ko phát triển
TỪ CẨU TẶC
TỪ CẨU TẶC Cấp 5
Ngáom thấy thèn đó làm j khg. nếu m vô trường hợp đó khi thèn kia cố tình cho m rớt này kia cay khg ở đo phật online v má
Thiên Đế
Thiên Đế Cấp 4
Có đc cơ hội mạnh lên thì không tận dụng, còn phải về trái đất vả mặt ông hlv mới chịu
ĐẤNG Ma Shin
ĐẤNG Ma Shin Cấp 4
Thiên ĐếNó chả tận dụng còn j nữa
1. Ktra xem vật phẩm có mang về trái đất đc k?
2. Đăng ký thành thợ săn để có nhiều quyền lợi( vd: đc bán vũ khí,...)
3. Bán trang bị trong tháp trc khi trái đất biết nên dc giá cao
4.thắp lên niềm tin và hi vọng về 1 tg lai tươi sáng
..... 😁
NguyễnNg Phương
NguyễnNg Phương Cấp 4
Thiên ĐếThử nghiệm cũng là 1 cách đúng mà
Bonng Bóng
Bonng Bóng Cấp 5
Thiên ĐếThông minh như bạn quê tui xích đầy :)) 
Thay vì trong thời gian chờ giữa các tầng thì tk main nó quay về. 
Nó ktra dc việc có mang theo dc item trong toà tháp về trái đất ko. 
Đi đăng ký thợ săn. 
Bán trang bị để có tiền bổ sung item và trang bị khác vs giá rẻ hơn trong toà tháp
mê đọc truyện
mê đọc truyện Cấp 5
Thiên Đếnó về td mua đồ bằng tiền đỡ phải tốn điểm trong tháp
Họ Tên
Họ Tên Cấp 5
Tác giả buff ảo ma vãi. Kiểm tra con goblin đánh còn éo lại, run sợ các kiểu mặc dù kiểm tra thì ko chết được. Thế mà vào tháp cái hào quang main bật lên, bình tĩnh tìm điểm yếu, lợi dụng địa hình giết được golem cát :)))))
Quạk Quạk Vịt Kêu
Quạk Quạk Vịt Kêu Cấp 4
Họ Tênbiết đầu bài ktra đấy diễn ra tận 7 năm trước còn giờ là 7 năm sau , chả nhẽ trong 7 năm tập luyện kh khá lên tị nào sao :)) mà lúc mới vào thí luyện main nó cũng rén bỏ mẹ ra thây :))
Họ Tên
Họ Tên Cấp 5
Quạk Quạk Vịt KêuBộ này khá ảo về vụ chỉ số, main chăm chỉ luyện 7 năm thể hình thì tăng nhưng chỉ số ko tăng vì main chưa thức tỉnh.
Quạk Quạk Vịt Kêu
Quạk Quạk Vịt Kêu Cấp 4
Họ Tênnước chảy đá mòn mà :v nó kh tăng chỉ số nma phản xạ với kinh nghiệm tập luyện vẫn có
ĐẤNG Ma Shin
ĐẤNG Ma Shin Cấp 4
Họ Tên1. Trong 7 năm đó nó học đc các kiến thứ về quái vật nên biết tìm điểm yếu
2. Thất bại là cái chết, đương nhiên trên bờ vực sự sống và cái chết con ng ta sẽ khác hoàn toàn
Chứ bt nếu 1 con chó bách zê to đùng xông vào bạn xem chả hãi nhưng nếu k giết nó bạn sẽ chết lúc đấy tâm trạng khác luôn
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
kiểm tra ko đánh được con goblin yếu xìu, vào tháp lại thắng được con golememo
Slayer God
Slayer God Cấp 4
Nguyen Hoai NamHào quang nvc có thể biến 1 con boss thành 1 con gà với bộ óc ngu si mà,golem vừa to vừa mạnh mà còn ko bị kiệt sức thế mà con golem lại ko đc tận dụng ưu thế như việc thể hình của nó thể làm 1 cú rung chấn mạnh cho main ngã xong cho 1 main đấm là chết mẹ rồi,ko còn phế vật khinh thường trả thù các kiểu nữa
Đồ Tắc
Đồ Tắc Cấp 4
Nguyen Hoai Namhiểu ĐỊA HÌNH quan trọng như thế nào không vậy?
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắcthế ông hiểu golem cát cộng địa hình toàn cát nó lợi thế như thế nào ko
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắclại còn bày đặt viết hoa địa hình mới sợ, có phải golem to đùng cho vào nơi chật hẹp ko phát huy sức mạnh được đâu
Đồ Tắc
Đồ Tắc Cấp 4
Nguyen Hoai Namgolem cát nhưng đ điều khiển được CÁT với lại nó chỉ hành động theo bản năng chứ đ có kinh nghiệm về môi trường của nó đâu 😔
Đồ Tắc
Đồ Tắc Cấp 4
Nguyen Hoai Namnói mà k hiểu thì tốt nhất đừng phát ngôn
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắcthế con goblin thì chắc có kinh nghiệm trong môi trường trống trải bao quanh bởi 4 bức tường nhể
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắcbạn phát ngôn hay lắm đấy
Đồ Tắc
Đồ Tắc Cấp 4
Nguyen Hoai Namchả vậy?Nơi nó sinh sống và phát triển hàng chục thế hệ nên nó quen thuộc địa hình là đúng rồi?M có bị ngu k vậy, đọc nhiều truyện mà tư duy vẫn ở đáy giếng à?
Đồ Tắc
Đồ Tắc Cấp 4
Nguyen Hoai Namhỏi xem một th ngu với một th có não ai phát biểu hay hơn
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắchaha kidemo
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắccổng ko gian ko biết mở được bao nhiêu năm mà đến nỗi con goblin có thể quen thuộc với địa hình trống trải bao bởi 4 bức tường qua hàng chục thế hệ cơ đấy
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Nguyen Hoai Namnếu m đọc nhiều truyện m sẽ hiểu là goblin mạnh ở địa hình rừng và tui nó mạnh khi đi theo đàn còn nếu 1 con thì bọn nó rất yếu hiểu ko
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắcgoblin main đánh trong bài đánh giá là được bắt vào để đánh với thợ săn muốn chứng nhận. Đánh 1 trận thì goblin sẽ chết hoặc bị thương khi đấu với thợ săn, hiếm khi mới gặp thằng yếu như main ko gây được tí sát thương nào. Cho nên goblin đánh nhau chả được mấy trận cả thì làm sao mà quen địa hình được.
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắcvới cả con goblin mai đánh trong bài kiểm tra có phải goblin cấp cao đâu mà đòi có tư duy nó cũng chỉ hành động theo bản năng là lao tới giết người thôi, nó ko thuộc địa hình với cả nếu m đọc nhiều truyện sẽ biết con goblin main đấu khi kiểm tra nó chỉ mạnh hơn 1 loại quái vật là slime mà thôi. Những bộ khác main khi là người thường vẫn giết được goblin, nếu ko tin m đọc luôn bộ độc cô tử linh sư đi thì biết, main bộ đó lúc sức mạnh như người thường vẫn giết được goblin và còn vài bộ khác nữa nhưng mà 1 bộ là đủ để m hiểu vấn đề r
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắcthế nên là m nên đọc mấy bộ khác rồi hẵng sủa nhé cu, đừng có đọc dăm ba truyện rồi nghĩ mình hiểu biết về mấy loại quái như đúng rồi để vào phán
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắcngười phải xem lại tư duy bản thân là m đấy nhóc
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Hoai Nam Cấp 5
Đồ Tắcmà m đọc xong thì ngồi mà ngẫm chứ đừng rep lại làm gì bởi vì t nói đến như thế m vẫn ko khôn ra thì t cũng chả muốn nói nữa làm gì cho tốn thời gian đâu nhóc
Đồ Tắc
Đồ Tắc Cấp 4
Nguyen Hoai Namt đọc hết mà chả thấy liên quan gì thấy mỗi m đang cay r spam chửi, kêu ngta "kid" thì chắc chỉ có bọn trẩu mới thốt ra câu óc lồn như vậy, thêm cái avt sadboiz genz của m thì conf 100% m là một th nhóc cu chưa mọc lông
hahahahaa
hahahahaa Cấp 5
Nguyen Hoai Namtrong 7 năm đó chả lẽ ko tích dc kinh nghiệm kiến thức về quái vật,2 là lợi dụng địa hình,3 may mắn,cuối cùng là đứng trước cửa tử
kokkuri cc
kokkuri cc Cấp 5
7 năm đéo ra đc trường gặp tao tao đâm main 70 nhát mẹ rồi ở đó mà bật hack emo
Do manh hung Kìthịhủ
Do manh hung Kìthịhủ Cấp 4
Ko t nghĩ thg thật sự là kẻ thất bại là main thì đúng hơn nó mà dell phải nhân vật chính thì chết cmn rồi
Tần Tâm Từ
Tần Tâm Từ Cấp 5
Bộ này đc cái quay về trái đất. Đâu như bộ nào đấy chơi mãi ở hầm ngục trong khi ng về hết trơn :))
Steve Harvey
Steve Harvey Cấp 5
Tần Tâm TừBộ bạn nói là bộ nào thế?
Tần Tâm Từ
Tần Tâm Từ Cấp 5
Steve HarveyHầm ngục hướng dẫn cấp địa ngục thì phải. Lâu quá k đọc hình như drop lun r :))
NĐĐgaming cn
NĐĐgaming cn Cấp 5
Tần Tâm TừỪ hình như vậy đấy mà tui đang đọc tập mấy chục hay trăm mấy cái nó nhảy lên mấy trăm luôn,nhìn main cô đơn chán vãi
Tần Tâm Từ
Tần Tâm Từ Cấp 5
NĐĐgaming cnkiểu đọc thoại 1 mình k à :))
NĐĐgaming cn
NĐĐgaming cn Cấp 5
Tần Tâm TừỪm        
.
Tô Đế
Tô Đế Cấp 4
Tần Tâm TừDrop moẹ nó rồi dâm nữ àkemo
Bảy Bò
Bảy Bò Cấp 5
Tần Tâm TừCó bộ truyện nó đấm thủng tháp rồi bay sang thế giới khác rồi làm thành chủ luôn
Kẻ Hủy Diệt
Kẻ Hủy Diệt Cấp 5
Tần Tâm TừĐậu má k lo cày lên tt4 đi mà cmt dạo khắp nơi ._.
Tần Tâm Từ
Tần Tâm Từ Cấp 5
Kẻ Hủy Diệtnằm ở hóa thần cảnh hù dọa tt4-5-6 cũng dui ròy  :))))
Kẻ Hủy Diệt
Kẻ Hủy Diệt Cấp 5
Tần Tâm Từlộn không đó hoá thần ngang tt7-tt9 mà trrrr ._. còn mi mới là tt3 đỉnh phong ch lên tt4 thôi cái mác hoá thần của mi vẫn chỉ là hàng fake thôi đừng ảo tưởng nx đi tu luyện đi =))
Tần Tâm Từ
Tần Tâm Từ Cấp 5
Kẻ Hủy Diệtthì ta bảo hù dọa cơ mà, gặp tt7 thật nó đánh vỡ mồm nhưng mà lên từ từ thôi chứ nhanh quá tụi anti nó lại bảo nữ chính nên buff :)))
Tạ Diệm
Tạ Diệm Cấp 5
Tần Tâm Từchào vk iu=33
Gầy Cắn Đá
Gầy Cắn Đá Cấp 4
đọc dc từ truyền tống thì nhớ tuổi thớ chơi game 3q củ hành gê
Yumi Zusi
Yumi Zusi Cấp 4
Tụi m thấy tk main sao chứ t ghét tk này vclllll :))) dume được ông thần cứu vớt cái giờ quay sang cắn lại ông kia emo
Xiaohuang
Xiaohuang Cấp 4
Yumi ZusiVl,xem nó đối xử vs main như nào kìa
Yumi Zusi
Yumi Zusi Cấp 4
XiaohuangCó mỗi cái chế độ kiểm tra khó hơn tí thì sao, đây chỉ là kiểm tra thôi nên ko thể chết được. Ổng thấy tk main muốn kiểm tra lại nên mới để chế độ khó xíu vì tưởng main chọn level1 là level thấp nhất, nghĩ main có chiêu trò thắng nên ổng mới thế. Dù ko để khó thì main có thắng cũng ko thể diệt được 2 con gỏ bin cùng 1 lúc được. Ổng là người tốt, do tk main nó ngông quá thôi emo
The Weekend
The Weekend Cấp 4
Yumi ZusiNgười ta cố gắng 7 năm để đạt được mục đích, người như vậy đáng được tôn trọng hơn một thằng từ bỏ mặc dù đã trở thành thợ săn. Chưa nói đến còn giở thói đánh đồng và cắn main
Yumi Zusi
Yumi Zusi Cấp 4
The WeekendTk main lúc đầu còn chưa phải là thợ săn mà ông. Nên nó mới đi kiểm tra đó! Với lại đánh đồng thì main lúc chưa có ông thần toà tháp cứu vớt thì ông xem đi, 7 năm nỗ lực ko lên chỉ số, cố gắng đến đâu vẫn i như cũ. Sợ ko có ai để mà đánh đồng ấy chứ
Yukisara Haku
Yukisara Haku Cấp 5
Yumi ZusiNhưng với cái nụ cười của ông kia thì t cx khá khó hiểu =))) rốt cuộc ông muốn tốt cho main hay j
Yumi Zusi
Yumi Zusi Cấp 4
Yukisara HakuỔng phút cuối thấy main mạnh lên trong thời gian ngắn nên đâm ra ghen tị, chắc tới đây là tâm xấu r emo
The Weekend
The Weekend Cấp 4
Yumi ZusiTư duy trẻ con, thế nỗ lực của người khác m có quyền quyết định thay họ à. Đã nỗ lực thì là lựa chọn của người khác, bên thứ 3 như ông đó nên tôn trọng chứ k phải can thiệp hay xỉa xói. Cao nhất chỉ có quyền thầm đánh giá!
Dragon
Dragon Cấp 4
Yumi ZusiĐéo xem thì cút
Nguyen Hung
Nguyen Hung Cấp 5
Yumi Zusiemo tâm lý đạo hữu này bất ổn.
IfToday Your Lastday
IfToday Your Lastday Cấp 5
Yumi ZusiThần nào cứu vớt. Tất cả tự lực cánh sinh.  Ngu chết khôn sống.

Chú nói cứ như đi vào rồi k làm gì,ngồi chơi và được tăng sức mạnh thoải mái vậy. Đúng hài
Yumi Zusi
Yumi Zusi Cấp 4
IfToday Your LastdayThế main tự lực gánh sinh trong 7 năm là có lên gì đâu, ko nhờ cứu vớt thì đi lên bằng cách nào. 7 năm cũng là một player kinh nghiệm rồi, nên việc bị đưa vào đó làm nhiệm vụ cũng hơi nhàn thôi nếu ko gặp mấy tk từ tầng cao xuống chơi 🐧🐧
Nghiện Loli
Nghiện Loli Cấp 5
Yumi ZusiQuả 7 năm k tiến bộ j thì gọi là bất tài đúng rồi còn cay cú khịa ông kia. T mà là ông đấy thì t đuổi main từ năm thứ 3 rồi. Vài tháng để người ta thành thợ săn trong khi main 7 năm là đủ hiểu thằng giám đốc đấy nó kiên nhân cỡ nào
IfToday Your Lastday
IfToday Your Lastday Cấp 5
Yumi ZusiAi nói chú 7 năm nó k thu được gì.  Nó thu được rất nhiều thứ: kiến thức cần để Sinh tồn, kỹ thuật chiến đấu, cơ thể mạnh do luyện tập k ngừng.và Đủ mạnh dư sức để sống thoảimasi thành công trong cuộc sống bình thường nhé.

Đặc biệt là main có ý chí lực cao hơn tụi bình thường mấy chục lần. Nếu là Chú thì thấy k lên chỉ số đảm bảo đã tự nghỉ từ tháng thứ2-3 rồi vì nản, Chứ làm gì Chú Trụ nổi 7 năm luyện k ngừng nghỉ Mà bày đặt nói main phế.

Nó chỉ phế với tụi siêu sức mạnh. Còn với người bình thường như chú thì nó mạnh gấp mấy chục lần, chú sợ còn phế rác hơn nó chứ ở đấy chê.
IfToday Your Lastday
IfToday Your Lastday Cấp 5
Nghiện LoliKiên nhẫn gì. Thứ nhất tiền. Thứ 2 là nó thấy có người giống nó và nó muốn nhìn main xem sau bao nỗ lực và bị thất bại có vẻ mặt gì, rồi tới cười nhạo và thể hiện bản thân tài giỏi ntn với những đứa rác như main ở siêu năng lực( vì nó cũng rác với tụi siêu năng lực nên  luôn tìm tụi rác hơn thể hiện). Vì nó đã từ bỏ ngay khi biết nó k tiến lên dc nữa.

Kiên nhẫn ở đây là main vì trụ tới 7 năm chứ người bình thường chừng vài tháng nghỉ rồi. Vì k có kết quả sẽ nản mau và k có động lực tiếp tục.
Mộng Nhi
Mộng Nhi Cấp 4
Yumi ZusiCông nhận ổng dạy main 7 năm mà main vẫn dậm chân tại chỗ thì ổng có tính kiên nhẫn thật. Nhưng mà đâu phải ổng dạy không đâu, main có trả tiền mà. Với lại khi kiểm tra ổng chơi xấu thì không nên dùng thần cứu vớt. Thần cứu vớt chỉ hợp khi ổng hỗ trợ main tốt nhất có thể để kiểm tra, trong khi main còn giao dịch tiền bạc với ổng để kiểm tra. Ổng cũng có tính nhỏ nhen, suy nghĩ tiêu cực áp đặt người khác giống ổng
Tiểu Dâm Nữ
Tiểu Dâm Nữ Cấp 4
Yumi ZusiNgười tốt đi là dc phá vũ khí người khác và thao túng bài kiểm tra wow ra đó là người tốt
Tiểu Dâm Nữ
Tiểu Dâm Nữ Cấp 4
Nghiện LoliỦa main nó bỏ tiền ra chứ dạy free à nếu 3 năm đuổi mày phải hoàn tiền chứ bộ dc nuốt à
Anh Quá
Anh Quá Cấp 4
The WeekendNhư kiểu có tí tiền thì quay ra khinh người
Tóm gọn lại tại nó là main thôi
Anh Quá
Anh Quá Cấp 4
IfToday Your LastdayTóm gọn lại tại nó là main thôi
Anh Quá
Anh Quá Cấp 4
Tiểu Dâm NữMain nó cũng trẻ trâu mà. Chứ có não tí thì đâu có chấp ổng làm j
Anh Quá
Anh Quá Cấp 4
IfToday Your LastdayÔi bạn ơi thiếu j thằng nổ lực mà k thành công chỉ là k chắc chú có là main hay ko thôi
Anh Quá
Anh Quá Cấp 4
Anh QuáNhư chú nói nó ko phải main thì nó bỏ cuộc từ lâu r hơi đâu phí sức vào mấy việc vô bổ đó gọi là phí thời gian
Anh Quá
Anh Quá Cấp 4
The WeekendTôn trọng hay k m có quyền quyết định à. Thấy thằng phế vật 7 năm chả khinh. Bỏ thời gian làm việc khác có phải có tí não hơn k. Ko phải main thì ông chú đó ko chỉ dừng lại ở việc khinh đâu
Anh Quá
Anh Quá Cấp 4
The WeekendCái đéo gì thì cũng quay về main thôi. Cố gắng 7 năm mặc dù biết là đéo có hi họng thế sao k bỏ cuộc mẹ đi làm người bình thường cứ ảo tưởng thôi hên là main đấy ko thì địt mẹ cứ ảo tưởng thôi
Anh Quá
Anh Quá Cấp 4
XiaohuangĐéo có năng lực thì chả thế như ngoài đời thôi cũng ko trách được tại này truyện mà ko thì có cái đầu buồi nó đối xử tốt cho ở đó mà...
Chân Vũ Đại Thánh
Chân Vũ Đại Thánh Cấp 4
Yumi Zusiemo nó cho kiểm tra bt thì thằng main cũng đéo làm gì đâu. Đằng này làm hư kiếm r tăng độ khó cho game để làm gì? Cứ muốn thằng main thất bại r bỏ cuộc giống bản thân à? Muốn tốt cho thằng main nhưng áp đặt suy nghĩ của bản thân cho người khác nghe nó cứ ngu ngu tdn ấy. M bỏ cuộc nhưng cũng tìm mọi cách bắt người khác bỏ cuộc theo thì đéo bênh đc r
Xim Max
Xim Max Cấp 4
Yumi ZusiThanh niên tư duy đúng trẻ con :)) main nó đóng tiền vào để được huấn luyện trong phòng, ông đó cứ đi khịa nó bất tài ? Thấy 1 người cố gắng đéo động viên thì thôi còn bảo ngta bất tài, thằng main nó thông minh vcl ra, trong 7 năm đó nó đã biết được biết bao nhiêu chiến thuật rồi, vào tháp nó tận dụng nhưng kinh nghiệm khi được huấn luyện mà nó tích góp, thế bất tài chỗ nào cơ, bất tài vi cơ thể của nó quá yếu à thằng ngu, ông đó cố phá hỏng vũ khí của nó khi kiểm tra kìa con chó ngu à, m súc vật nó vừa thôi, tăng độ khó và phá hỏng vũ khí để đánh trược thằng main mà m bênh được thì m súc vật quá rồi đó
RTMP Rimuru Tempest
RTMP Rimuru Tempest Cấp 4
Yumi Zusi1 Nhân Vật Đáng Lẽ Sinh Ra Để Đồng Cảm Động Viên Main Lại Đi Chà Đạp Main Đễ Tự Thẩm Du Tinh Thần Rằng Bản Thân Không Phải Rác Rưởi Thì Tốt Tốt Cái Quần Quèemo Vừa Đấm Vừa Xoa Tao Còn Ưa Chứ Giờ Còn Cố Gắng Áp Đặt Bản Thân Yếu Đuối Nghĩ Ai Cũng Thế Rồi Còn Cố Gắng Đánh Trượt Main Thì Tốt Cái Gì Thế? làm Việc Tốt Cho Cái Ác À?
Người qua đường
Người qua đường Cấp 4
Yumi ZusiThói đời thôi nói gì cũng vô nghĩa
kokkuri cc
kokkuri cc Cấp 5
IfToday Your Lastdaydạy 7 năm tớ lúc thi đánh đéo lạo con goblin cấp 1 đúng kiêut sỉ nhục vl, gặp tao tao chôn xác mẹ main luôn chứ khóc lóc cl emo
khăm sawat
khăm sawat Cấp 5
tường mì ăn lièn ai zè là bún riêu à:))
Zz zunZz
Zz zunZz Cấp 5
bộ này tưởng mì ăn liền thường mà cũng đc phết
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang Cấp 5
Zz zunZzln đọc cũng ôk lắm
thỏ cu bự
thỏ cu bự Cấp 4
Zz zunZzkiểu làm tới đâu vớt vát tới đó , bắt nhịp bộ này khi đọc tới đây t thấy càng về sau lão tác càng lên trình , chứ ko phải kiểu đầu dê đuôi chuột :)
Đại Tiên
Đại Tiên Cấp 4
Ngươi cắn ta rồi giờ ta cắn lại:)
Ok
Ok Cấp 5
Được main cắn trả đau phết
Tuyến Ly Sơn
Tuyến Ly Sơn Cấp 4
emo
No Name
No Name Cấp 5
ủa t tưởng nó sẽ đi tìm gặp đứa quen đc ở tầng kia chứ
Óc Chó
Óc Chó Cấp 5
No NameĐi theo như thế thì coi như đi theo mấy bộ còn lại rồi
Bá
Cấp 4
No NameGặp rồi làm gì. Hẹn hò ak. Mới mạnh lên ko bao nhiu đã tự mãn thì chỉ có chết thôi
Đại dâm tặc
Đại dâm tặc Cấp 5
No NameMới mạnh lên có chút síu đã đi tìm gái rồi emothế là dở đấy
No Name
No Name Cấp 5
vì nó ở thế giới ngoài đang rất thiếu thốn tìm con kia giúp đỡ lại ko đc à
No Name
No Name Cấp 5
Đại dâm tặc vì nó ở thế giới ngoài đang rất thiếu thốn tìm con kia giúp đỡ lại ko đc à
Dao Like
Dao Like Cấp 5
No NameHiện giờ chưa cần thiết với ko có nhiều thời gian lên tầng 7 rồi tính
Nekoha Snak
Nekoha Snak Cấp 4
Dao LikeĐúng có 3 ngày mà đi tìm gái thì thôi bỏ mẹ game rồi
-_- Anh
-_- Anh Cấp 4
No Namethôi tìm gì,gái gú nhiều quá lại có mấy thk chửi simp đấy:)
Soft Candy
Soft Candy Cấp 5
No NameThứ nợ khó trả nhất là nợ đàn bà, chưa nghe hảemo
Simp Lord Slayer
Simp Lord Slayer Cấp 3
No Nameemo chưa hoá chad xong thì gái gú là phù du, nhây nhưa là phù mỏ