Cậu Bé Tội Phạm - Chapter 11

[Cập nhật lúc: 22:39 11/05/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 1
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 2
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 3
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 4
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 5
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 6
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 7
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 8
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 9
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 10
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 11
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 12
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 13
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 14
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 15
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 16
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 17
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 18
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 19
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 20
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 21
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 22
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 23
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 24
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 25
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 26
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 27
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 28
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 29
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 30
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 31
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 32
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 33
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 34
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 35
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 36
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 37
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 38
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 39
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 40
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 41
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 42
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 43
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 44
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 45
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 46
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 47
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 48
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 49
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 50
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 51
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 52
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 53
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 54
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 55
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 56
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 57
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 58
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 59
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 60
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 61
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 62
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 63
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 64
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 65
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 66
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 67
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 68
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 69
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 70
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 71
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 72
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 73
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 74
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 75
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 76
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 77
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 78
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 79
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 80
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 81
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 82
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 83
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 84
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 85
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 86
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 87
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 88
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 89
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 90
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 91
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 92
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 93
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 94
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 95
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 96
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 97
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 98
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 99
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 100
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 101
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 102
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 103
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 104
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 105
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 106
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 107
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 108
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 109
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 110
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 111
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 112
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 113
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 114
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 115
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 116
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 117
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 118
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 119
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 120
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 121
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 122
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 123
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 124
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 125
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 126
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 127
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 128
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 129
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 130
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 131
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 132
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 133
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 134
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 135
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 136
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 137
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 138
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 139
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 140
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 141
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 142
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 143
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 144
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 145
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 146
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 147
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 148
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 149
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 150
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 151
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 152
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 153
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 154
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 155
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 156
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 157
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 158
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 159
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 160
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 161
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 162
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 163
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 164
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 165
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 166
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 167
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 168
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 169
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 170
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 171
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 172
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 173
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 174
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 175
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 176
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 177
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 178
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 179
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 180
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 181
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 182
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 183
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 184
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 185
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 186
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 187
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 188
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 189
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 190
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 191
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 192
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 193
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 194
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 195
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 196
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 197
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 198
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 199
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 200
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 201
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 202
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 203
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 204
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 205
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 206
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 207
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 208
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 209
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 210
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 211
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 212
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 213
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 214
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 215
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 216
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 217
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 218
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 219
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 220
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 221
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 222
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 223
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 224
Cậu Bé Tội Phạm chap 11 - Trang 225
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Connor Kenway
Connor Kenway Cấp 4
Người khủng lồ cũng ghê đấy thế có ăn được Mike Tyson 1m78 không
Huyễn cảnh
Huyễn cảnh Cấp 4
Cái kiểu uống sữa này chỉ có người tốt mới làm đcemongười xấu ko làm đc đâu
Trần An
Trần An Cấp 3
Vừa ý tao lắm hhhhhh mấy con chó, là tao tao chém đứa 1😏
Đỗ Duy Thái
Đỗ Duy Thái Cấp 4
Cái con ngồi bấm máy tính tui cá con đó là người tốt anh em ạemo
Open the door
Open the door Cấp 5
con mịa cái vũ trụ này bánh cuốn thế nhở 
emo
HanZess
HanZess Cấp 5
emo
VN Kenn
VN Kenn Cấp 4
bà cô nhìn ngon thế
Huỳnh Thanh Hiệp
Huỳnh Thanh Hiệp Cấp 4
đ*t mẹ tuyệt vời :)))))
Lucifer Morning Star
Lucifer Morning Star Cấp 5
emo
Flo ảo toktok
Flo ảo toktok Cấp 5
T nhớ hobin đâu có dạy cách đánh nhau với người cao to hơn mik đâu nhỉemo
Từ Khuyết
Từ Khuyết Cấp 4
Flo ảo toktokMày chắc chứ :?????
Tuyen
Tuyen Cấp 4
Flo ảo toktokCó nha pro đánh nhau với ông vác thịt lợn í sau này trở thành thành viên của công ty hobin
tà dâm đại đế
tà dâm đại đế Cấp 5
Tuyencái đó gọi là cách đánh nhau với đô vật
Tuyen
Tuyen Cấp 4
tà dâm đại đếĐâu đánh nhau với đô vật là 244 mà
tà dâm đại đế
tà dâm đại đế Cấp 5
TuyenCái ông vác thịt là sumo mà nhầm một chút là cách đánh với sumo hay đấu vật j á
Chí Tôn Kiếm Thần
Chí Tôn Kiếm Thần Cấp 5
Thk mắt kính tích cách noé cũng tựa tựa t nhềemo hhehehehehheh
LOZ
LOZ Cấp 4
em tóc ngắn support main xinh thế nhỉ
Đức Hoàng
Đức Hoàng Cấp 4
Cái chị giúp đỡ main này giống kim min ji thế ae
hello
hello Cấp 5
mấy bộ kiểu này thì t hi vọng main sẽ ko có chướng ngại nào quá to tát mà kiểu như thành main bá đi trả thù luôn đi chứ đọc mấy bộ trả thù thì gần như ai cũng chỉ muốn nhìn bọn nó ăn hành thế nào thôi. Ý kiến cá nhân
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng Cấp 4
helloHiểu m bro , hi vọng bộ này ko dùm não nhiều hơn là giải thích mấy đòn đánh
Du
Du Cấp 5
helloMain phải gặp khó khăn chứ ông! Thắng mãi cũng chán, phải có drama để hobin tới giúp nữa(có hoặc ko), nói chung main còn yếu, như đã giải thích nếu ăn trọn cú đấm của thằng kia, thì vô bệnh viện luôn mà,
Care High
Care High Cấp 5
Nói thật, thằng này tuy yếu hơn các gen trước nhưng phải công nhận là nó thông minh hơn cả hobin hay hyungsuk, mấy thằng đời trước kiểu chuyên đánh nhau quá nên là kế hoạch nó lập ra chả có tính chiến lược j cả
Đức Hoàng
Đức Hoàng Cấp 4
Care HighMấy truyện liên quan gần với Htf thì hầu như đều về cuộc sống đời thường hơn là đấm nhau nát bét như lk
Flo ảo toktok
Flo ảo toktok Cấp 5
Care HighMain này còn thông minh hơn thk main có hệ thống buff bẩn nhất verse ptjemo
Lê Tuấn
Lê Tuấn Cấp 4
Care HighNhớ kế hoạch là nhỏ kia hướng dẫn mà ?