Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 1
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 2
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 3
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 4
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 5
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 6
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 7
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 8
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 9
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 10
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 11
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 12
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 13
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 14
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 15
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 16
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 17
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 18
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 19
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 20
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 21
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 22
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 23
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 24
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 25
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 26
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 27
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 28
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 29
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 30
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 31
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 32
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 33
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 34
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 35
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 36
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 37
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 38
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 39
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 40
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 41
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 42
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 43
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 44
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 45
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 46
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 47
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 48
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 49
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 50
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 51
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 52
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 53
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 54
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 55
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 56
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 57
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 58
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 59
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 60
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 61
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 62
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 63
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 64
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 65
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 66
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 67
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 68
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 69
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 70
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 71
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 72
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 73
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 74
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 75
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 76
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 77
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 78
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 79
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 80
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 81
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 82
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 83
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 84
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 85
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 86
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 87
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 88
Âm Dương Sư Mạnh Nhất Tái Sinh Ở Thế Giới Khác chap 19 - Trang 89
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Cá
Cấp 4
Mụ gvcn lớp 5 của t y như ông thầy này v, thích sỉ nhục hs vl, t tri mẻ suốt 12 năm r =vv
Thánh Kiếm
Thánh Kiếm Cấp 4
emo vô lý ai đó giải thik hộ coi
ngocc
ngocc Cấp 4
oo tee pee riu
Tiên Tôn Mồn Lèo
Tiên Tôn Mồn Lèo Cấp 5
dùng nhiều mana thì yếu dùng ít mana thì mạnh=))????
k K
k K Cấp 5
Tiên Tôn Mồn LèoÁp suất nước emo
Nguyễn An
Nguyễn An Cấp 5
Tiên Tôn Mồn LèoBạn bắn 1 giọt vớt cường độ cao thì sợ nó sẽ thành đạn đấy 😹😹😹😹
Hào Hữu Thiên
Hào Hữu Thiên Cấp 5
Tiên Tôn Mồn Lèo1 thùng nước tạt lên m thì m chỉ choáng nhẹ. Nhưng tụ nước thành tia thì nó sẽ là lưỡi cắt tử thần đấy
CAN WE GET HIGHER
CAN WE GET HIGHER Cấp 4
Mẹ... Giáo viên kiểu này làm tao nhớ lại bà giáo lớp 2 của mình. Vẫn cay thật emo
Minh Vũ
Minh Vũ Cấp 3
CAN WE GET HIGHERT cay mấy bà cô dạy thì đéo dạy đọc mhuw đọc kinh,hỏi lại không hiểu thì cứ mời phụ huynh,t tự hỏi mình vẫn lên lớp đều đều có thật sự là kì tích hay là do máy tính lập trình sẵn cho dù thế nào t vẫn sẽ tiếp diễn chúng và ta chỉ là 1 npc trong cái hệ thống lập trình ấy:))
Nhì
Nhì Cấp 4
CAN WE GET HIGHERMới lớp 2 mà giống vậy đó hả
Lê Trí
Lê Trí Cấp 4
CAN WE GET HIGHERSao giống t vậy mà t tận lớp 4 mới bị nên mẹ t kiện cho bả bay việc luôn rồi, thấy bảo sau này chết vì ung thư. emo
khăm sawat
khăm sawat Cấp 5
Lê Tríđù đủ ác đấy:))
V V
V V Cấp 4
Lê Tríemo giáo viên tui thì nghèo kiếp xác lén lén mở lớp dạy thêm, mà chê học sinh dở ko thèm dạy. Nên giờ cứ mỗi lần mở lớp là bị phụ huynh nói hiệu trưởng cho phạt chơi. Ko biết ổng có bị ung thư ko? Phải chi có đi thăm để cười vô bản mặt ổng, này thì "Học như anh chị chỉ có nước ra đường móc bọc." Xin lỗi chứ học ngu mà ba má giàu, thầy đi làm tới nay 10 năm còn chưa lên đc chức hiệu trưởng thì coi lại cách ăn ở.
Dkfkkcnffj
Dkfkkcnffj Cấp 4
Check tu vi
Luna
Luna Cấp 4
DkfkkcnffjKé ................
LTMD
LTMD Cấp 4
như 2 anh em thất lạc:)))
Hoàng An
Hoàng An Cấp 4
Tại hạ chưa chuẩn bị kĩ càng nên xin mng ít pháp bảo độ kiếp
Kk
Kk Cấp 4
Hoàng AnThuốc phiện nồng độ cao 
Ke chích phát phê
Des Yoki
Des Yoki Cấp 4
Hoàng AnMinh se cầu chúc bạn k qa emo
Cấp 5
Hoàng Anngươi ko bày trận pháp độ kiếp sao
Hoàng An
Hoàng An Cấp 4
100% r đg đón kiếp
Ah iHi
Ah iHi Cấp 5
Đủ mă nhìn như 2 ae :))
Huy Trần
Huy Trần Cấp 4
Ah iHiThật emo
XI Neko
XI Neko Cấp 4
emo
Béo tốt bụng
Béo tốt bụng Cấp 4
XI NekoSuy nghĩ gì thế
emo
XI Neko
XI Neko Cấp 4
Béo tốt bụng vậy m suy nghĩ j thế emo
Béo tốt bụng
Béo tốt bụng Cấp 4
XI NekoCó gì đâu cứ nghĩ tiếp đi
emo
XI Neko
XI Neko Cấp 4
Béo tốt bụng emo
CW Yuzin
CW Yuzin Cấp 5
XI NekoHai huynh đài làm tôi suy nghĩ theoemo
XI Neko
XI Neko Cấp 4
CW Yuzinvị huynh đài đây suy nghĩ j đăm chiêu thế emo
Sato Kaito
Sato Kaito Cấp 4
XI Nekoemo thật thú vị:)))))))
XI Neko
XI Neko Cấp 4
Sato KaitoVị này lại suy nghĩ j nữa đây:_) tại sao nghĩ thôi mà cx bị soi mói nhỉ:_) nghĩ mãi ko ra emo
k
k Cấp 4
emo
Thanh Nguyen
Thanh Nguyen Cấp 4
chap toàn bị mất,1 nửa đọc khó hiểu quá qua web chính tìm cũng không có
Spam Chúa
Spam Chúa Cấp 4
Thanh NguyenThì tụi mày cứ ko chịu ủng hộ web chính nên vậy chứu sao
ta la lolicon
ta la lolicon Cấp 4
Spam Chúađọc kĩ cmt nó đi
The boy
The boy Cấp 4
Spam ChúaĐọc kĩ vào nha bn emo
Spam Chúa
Spam Chúa Cấp 4
The boyThì chả đúng à,  nó kêu đủ view nó up nữa còn lại, ko đủ nó đếu up luôn chứ sao
Nguyễn Văn Đẹp Trai
Nguyễn Văn Đẹp Trai Cấp 4
Spam ChúaĐọc kỹ xem thg Thanh Nguyen nó cmt đi gõ phím thì lẹ lắm emo
Ok
Ok Cấp 4
Spam ChúaNó bảo qua web chính tìm ko thấy kìa
Nekoha Snak
Nekoha Snak Cấp 4
Thanh Nguyenm bị vu oan kìaemo
BẠCH LONG
BẠCH LONG Cấp 3
s lại cho 1 thg ngu lên lm giáo viên nhỉ, thế nhg ng như chiến binh kỳ cựu thì s
Vô Danh
Vô Danh Cấp 5
BẠCH LONGĐa số truyện là thế bạn làm cho đọc giả cay muốn hóng giáo viên bị vả mồm
BẠCH LONG
BẠCH LONG Cấp 3
Vô Danhcông nhận, nhg như thế đang gián tiếp hạ thấp cái trg
Minh Hoang
Minh Hoang Cấp 4
BẠCH LONGVì mấy người đó ko thích drama
BẠCH LONG
BẠCH LONG Cấp 4
Minh Hoangùi hợp lí :)))
kaname jun
kaname jun Cấp 4
ae tránh ra để tôi đấm ông thầyemo
magic
magic Cấp 5
kaname junemocần tôi tặng găng gấu đấm cho đau thêm ko ?
kaname jun
kaname jun Cấp 4
magicdc luon bạn
Béo tốt bụng
Béo tốt bụng Cấp 4
kaname junGăng vô cực full đá đấm phát bay màu được không?
emo
kaname jun
kaname jun Cấp 4
Béo tốt bụng emo
Kassss
Kassss Cấp 4
Bị mất chap rồi